Ogłoszono nabór wniosków o dotacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na zakup ruchomych środków trwałych (z wyłączeniem grup 0, 1, 2, 9 wg Klasyfikacji Środków Trwałych) i/albo wartości niematerialnych i prawnych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 30 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi  400 000 PLN.

Poziom dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców wynosi do 80% wydatków kwalifikowanych.

O wsparcie może ubiegać się wnioskodawca, który łącznie spełnia następujące warunki:

1) posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy  – z uwzględnieniem samozatrudnionych,

2) posiada wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzony w CEIDG lub KRS;

3) według stanu na dzień składania wniosku działalność gospodarcza nie była zawieszona;

4) posiada siedzibę / oddział /miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj. dolnośląskiego i prowadzi działalność na terenie woj. dolnośląskiego,

W przypadku braku w dokumencie rejestrowym przedsiębiorcy siedziby/ oddziału /miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj. dolnośląskiego, do wniosku o dofinansowanie wymagane będzie złożenie oświadczenia o zamiarze posiadania, co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego. Natomiast na etapie złożenia pierwszego wniosku o płatność pośrednią lub zaliczkową (nie dotyczy wniosku sprawozdawczego) – złożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie, co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

5) boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. odnotował spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w porównaniu do średniorocznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2020 r., w stosunku do 2019 r. w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

6) na dzień złożenia wniosku nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ZUS/KRUS .

7) nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt. 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r. – nie oznacza to trudnej sytuacji w powodu COVID-19,

8) nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu 2 pkt. 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID – 19,

9) nie jest podmiotem wykluczonym z ubiegania się o wsparcie

Premiowane będą projekty, których dodatkowym efektem będzie:

a) przebranżowienie Wnioskodawcy, rozumiane jako rozpoczęcie prowadzenia działalności w ramach innego działu wg klasyfikacji kodów PKD niż ten, w ramach którego wnioskodawca obecnie prowadzi działalność gospodarczą, w celu ochrony przed skutkami pandemii Covid

b) poszerzenie katalogu usług przedsiębiorstwa o nowy rodzaj usługi/ produktu, pozwalający na dywersyfikację prowadzonej działalności gospodarczej w celu ochrony przed skutkami pandemii Covid-19

Dodatkowe punkty w konkursie mogą uzyskać także projekty, których realizacja zapewni efekt ekologiczny poprzez:

1) wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE;

2) zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie);

3) wykorzystanie OZE (np. wymiana źródła ciepła na zasilane OZE, montaż paneli fotowoltaicznych itp.);

4) wykorzystanie wód odpadowych.

W ramach  konkursu przewiduje się możliwość udzielania zaliczek do 90% przyznanej kwoty dofinansowania w przypadku wszystkich Beneficjentów, z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość jednej transzy zaliczki nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 40% dofinansowania projektu.

Wnioski można składać od 30.06.2021 r. do 14.07.2021 r.

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.

    Dotacje na inwestycje dla firm MŚP w woj. mazowieckim
    Mikro i małe firmy z branży turystycznej mogą uzyskać 85% dofinansowania na inwestycje w woj. śląskim