Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Wnioski przyjmowane będą od 31.03.2016 do 29.04.2016

Wnioski składać mogą :

 • przedsiębiorcy
 • konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy

Dofinansowanie można otrzymać na:

inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi :

35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych

45% – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,

55% – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu – 1 500 000 zł.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Dotacje dla firm z woj. łódzkiego na opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji
  Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP w woj. warmińsko-mazurskim