Obecnie dotacja udzielana jest na nowych zasadach. w związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19 wprowadzono wiele ułatwień w Kredycie na innowacje technologiczne.

 Najważniejsze zmiany w Kredycie na innowacje technologiczne obejmują: 

 • zniesienie maksymalnego limitu premii technologicznej  – teraz możesz uzyskać nawet dużo więcej niż 6 mln zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Wysokość dofinansowania zależy od miejsca realizacji projektu i wielkości firmy – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Ne ma minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi aż 50 000 000,00 euro.
 • możliwość wprowadzenia innowacji na skalę przedsiębiorstwa – możesz wprowadzić do firmy produkty lub usługi dotąd nieoferowane. Do tej pory technologia, na którą można było dostać dotację (premię technologiczną), musiała prowadzić do wytworzenia zupełnie nowych lub znacznie ulepszonych produktów lub usług w skali Polski. Dziś ten wymóg już nie obowiązuje – wystarczy, by były to nowatorskie rozwiązania dla danego przedsiębiorstwa. Warunkiem jest wdrożenie przez firmę innowacyjnej technologii, którą przedsiębiorca kupi lub którą sam wcześniej opracował w toku prac badawczo-rozwojowych (B+R).
 • rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych

  Wydatki kwalifikowane

  1. Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że:

  a) przedsiębiorca przedstawi operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego potwierdzający, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej tej nieruchomości określonej na dzień nabycia,

  b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość zabudowana może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,

  c) w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia tej nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,

  d) nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej;

  2. Zakup, wytworzenie, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu;

  3. Zakup używanych środków trwałych, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, pod warunkiem że:

  a) cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych,

  b) sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu,

  c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;

  4. Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części

  5. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, knowhow oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:

  a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,

  b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

  c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,

  d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną, oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia;

  6. Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej;

  7. Wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej. Intensywność wsparcia dla tych wydatków nie może przekroczyć 50% wartości wydatków kwalifikowanych

  8, Koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, związanych z inwestycją technologiczną w zakresie opisanym w Instrukcji wypełniania wniosku Intensywność wsparcia dla tych wydatków nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w tym punkcie wynosi 500 000 zł.

  Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w punktach 1 i 6, nie może przekroczyć 10 % łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w punktach od 1 do 7.

  Wydatki te, aby kwalifikowały się do objęcia wsparciem, mogą być poniesione dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

 • zniesienie obowiązku wniesienia wkładu własnego w projekt – jeżeli Twoja zdolność kredytowa na to pozwala, bank kredytujący może przyznać Ci kredyt technologiczny na finansowanie do 100% wartości projektu.

Wnioski można składać od 1 czerwca do 30 grudnia 2020 r.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Dotacje dla mikro i małych firm z branży czasu wolnego w woj. pomorskim
  Dotacje na inwestycje i miejsca pracy w woj. śląskim