Ogłoszono nabór wniosków o dotacje na inwestycje w przedsiębiorstwach, w województwie łódzkim.

Projekt dotyczy inwestycji w MŚP polegających na zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 poprzez:
✓ uzasadnione działania lub przedsięwzięcia inwestycyjne ukierunkowane na odbudowę pozycji rynkowej MŚP w gospodarce po pandemii COVID-19
✓ zwiększenie ich odporności gospodarczej na kryzys.

Konkurs numer RPLD.13.01.00-IP.02-10-079/22 w ramach Osi priorytetowej XIII: REACT-EU dla Łódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wnioski będą przyjmowane do 28.09.2022 r.

Wsparcie w ramach konkursu dotację będą mogły uzyskać przedsiębiorstwa, które:

✓ posiadają co najmniej od 1 stycznia 2019 r. siedzibę lub oddział, bądź – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego

✓odnotowały spadek przychodów ogółem na poziomie min.15% liczony jako stosunek łącznych przychodów w roku 2021 do łącznych przychodów przypadających w roku 2019

✓nie przekroczyły przysługującego im limitu pomocy de minimis w ciągu ostatnich 3 lat podatkowych (200 000 EUR)

Dotację można uzyskać na:

✓ wydatki na wdrożenie produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w szczególności koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, m.in.: zakup, wytworzenie, dostawę instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze;

✓ zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi – 85 %.
Maksymalna kwota dotacji na projekt – 300 000,00 zł.
Maksymalna wartość zaliczki wynosi do 80% kwoty dofinansowania (max: 240 000 zł)

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU
Oferujemy kompleksową pomoc od przygotowania po rozliczenie wniosku.
Wpisz swoje dane a nasz doradca niezwłocznie skontaktuje się z Tobą.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.

    Dotacje na inwestycje dla firm przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury
    Nabór wniosków o dotacje na inwestycje w przedsiębiorstwach, w woj podlaskim