Ogłoszono konkurs o dotacje dla mikro, małych i średnich firm z woj. mazowieckiego. (Działanie 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektu: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-122/22)

Możliwe będą do realizacji następujące rodzaje projektów:

· rozbudowa przedsiębiorstw, w szczególności związana z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług (przez rynek rozumie się co najmniej obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa otrzymującego wsparcie);

· realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną);

· wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej.

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty niezbędne do realizacji celów projektu. Katalog ten jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że wyłącznie wskazane w nim koszty w ramach poniżej wskazanych kategorii mogą stanowić wydatki kwalifikowalne:

 1. Koszty przygotowania biznes planu (maksymalnie 5 000 PLN).
 2. Prace adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych do instalacji zakupionych w ramach projektu maszyn, sprzętu i urządzeń (niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę), maksymalnie 5 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Wnioskodawca powinien posiadać prawo użytkowania tych pomieszczeń co najmniej do dnia zakończenia trwałości projektu.
 3. Środki trwałe minimum 70% kosztów kwalifikowalnych, w szczególności:

– zakup, wytworzenie i/lub modernizacja maszyn, sprzętu i urządzeń;

– dostawa, instalacja i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze.

W przypadku wytworzenia lub modernizacji środków trwałych wnioskodawca musi przedstawić (na etapie aplikowania na potrzeby oceny eksperckiej) analizę rynku wskazującą, że wartość środków trwałych powstałych w związku z ww. czynnościami nie przekracza wartości rynkowej.

 1. Wartości niematerialne i prawne niezbędne do uruchomienia zakupionych, wytworzonych lub zmodernizowanych środków trwałych (maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu), w szczególności zakup i konfiguracja oprogramowania, baz danych, licencji oraz wydatków związanych z tworzeniem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
 • będą wykorzystane wyłącznie w przedsiębiorstwie otrzymującym pomoc;
 • będą podlegać amortyzacji;
 • zostaną nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich zgodnie z zasadą konkurencyjności;
 • zostaną włączone do aktywów przedsiębiorstwa i pozostaną związane z projektem, przez co najmniej 3 lata od daty zakończenia realizacji projektu.

Wartości niematerialne i prawne kwalifikują się do obliczania kosztów inwestycyjnych i mogą być uznane za kwalifikowalne, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 • należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc;
 • muszą podlegać amortyzacji;
 • należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą;
 • muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej trzy lata.
  1. Koszty informacji i promocji projektu integralnie związanych z jego realizacją. Koszty te nie mogą przekroczyć 20 000 PLN. W ramach limitu na działania informacyjno-promocyjne kwalifikowalne są wyłącznie wydatki dot.:
 • oznaczeń;
 • bilbordów;
 • tablic informacyjno-promocyjnych;
 • tablic pamiątkowych;
 • oraz utworzenia/rozbudowy istniejącej strony internetowej, przygotowania materiałów filmowych i zdjęciowych, organizacji spotkań informacyjnych w sieci internetowej, publikacji
  w mediach społecznościowych informacji promujących projekt.

  1. Koszt racjonalnych usprawnień zdefiniowany w załączniku do regulaminu konkursu pn. Zasady uniwersalnego projektowania.

Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 250 000,00 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 900 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wnioski można składać  od 2 do 23 stycznia 2023 r.

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU
Oferujemy kompleksową pomoc od przygotowania po rozliczenie wniosku
Napisz do nas. Nasz doradca niezwłocznie skontaktuje się z Tobą.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.

  Dotacje na Innowacje w MŚP, w woj. łodzkim
  Dotacje na inwestycje dla firm przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury