Ogłoszono konkurs w ramach Poddziłania II.3.1: Innowacje w MŚP

Wnioski można składać od 16.06.2020 r. do 13.07.2020 r.

Typ projektu 3: wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

Pomoc udzielana jest mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na cele inwestycyjne lub obrotowe, nakierowane na łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19

Wnioskodawca (MŚP) musi prowadzić działalność gospodarczą przez okres powyżej 9 miesięcy do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego.

Ponadto Wnioskodawca musi posiadać siedzibę lub oddział, bądź – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego (weryfikacji dokonuje się na podstawie zapisów w dokumentach rejestrowych lub dokumentu potwierdzającego dokonanie, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, zgłoszenia o wpis do dokumentów rejestrowych miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego).  W przypadku dokonania, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, zgłoszenia o wpis do dokumentów rejestrowych oddziału/dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego, przedmiotowy wpis musi znaleźć się w dokumentach rejestrowych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie przez wnioskodawcę. W przypadku wnioskodawców niepodlegających wpisowi do KRS ani do CEIDG weryfikacji dokonuje się na podstawie zapisów w innych właściwych ze względu na formę organizacyjno-prawną wnioskodawcy dokumentach rejestrowych.

Koszty kwalifikowalne:

Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP, typ projektu 3

Limity wydatków obowiązujące dla poddziałania II.3.1, typ projektu 3:

 • wydatki poniesione na przygotowanie projektu będą kwalifikowalne do wysokości 3,5% wydatków kwalifikowalnych,

 • wydatki związane z zakupem nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym dzierżawa lub najem gruntów, budynków i lokali (finansowane ze środków własnych wnioskodawcy w okresie trwałości projektu), będą kwalifikowane do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu,

 • wydatki związane z inwestycjami zmierzającymi do zwiększenia efektywności energetycznej będą kwalifikowalne do wysokości 30 % wydatków kwalifikowalnych projektu (inwestycje w zakresie produkcji energii muszą służyć tylko na potrzeby własne wnioskodawcy i muszą wiązać się z optymalizacją kosztów działalności przedsiębiorcy),

 • wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przesyłania danych (np. systemy firewall, IDS antywirusowe, kontroli dostępu do zasobów systemu) będą kwalifikowalne do wysokości 20% wydatków kwalifikowalnych projektu,

 • wniesienie wkładu niepieniężnego do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu (wkład niepieniężny mogą stanowić wyłącznie nieruchomości),

 • koszty wynagrodzeń i koszty zaangażowania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą będą kwalifikowalne do wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych projektu łącznie,

 • stawka ryczałtowa w wysokości do 20% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich

innych niż koszty personelu projektu i innych osób fizycznych świadczących usługi w ramach projektu wykorzystana do pokrycia bezpośrednich kosztów personelu projektu i innych osób fizycznych świadczących usługi w ramach projektu, pod warunkiem że koszty bezpośrednie projektu nie obejmują zamówień na roboty budowlane, których wartość przekracza próg określony w art. 4 lit. a dyrektywy 2014/24/UE – bez konieczności udokumentowania jej wyliczenia,

 • wydatki związane z działalnością promocyjną w systemach komunikacji internetowej

będą kwalifikowalne do wysokości 25% wydatków kwalifikowalnych projektu,

 • koszty związane z uruchomieniem działalności gospodarczej, przeprofilowaniem prowadzonej działalności, przebranżowieniem w tym zaopatrzenie w niezbędnesurowce, uruchomienie/utrzymanie linii produkcyjnych takie jak: surowce, półprodukty, materiały – do wysokości 20% wydatków kwalifikowalnych. W ramach limitu kwalifikowalne będą wyłącznie koszty dotyczące zobowiązań krótkoterminowych.

Do wydatków kwalifikowalnych specyficznych dla poddziałania zaliczamy w szczególności:

  1. Wydatki związane z realizacją projektu:

Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się wydatki na wdrożenie produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w szczególności:

 1. koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, m.in.:

  • zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,

  • zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu

informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją, zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych,

  • zakup wartości niematerialnych i prawnych (m.in. nabycie, walidacja i obrona patentów,

licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, niezbędnych programów i aplikacji),

  • wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przesyłania danych (np. systemy

firewall, IDS antywirusowe, kontroli dostępu do zasobów systemu) – do wysokości 20% wydatków kwalifikowalnych,

  • wydatki związane z działalnością promocyjną w systemach komunikacji internetowej

mi.: SEM (Google Adwords); artykuły sponsorowane; mailing; facebook ads; współpraca z influencerami; reklama pre-roll na YT; stworzenie docelowej aplikacji mobilnej na potrzeby promocji produktu/usługi wnioskodawcy; stworzenie strony www ( w tym hosting) – do wysokości 25% wydatków kwalifikowalnych,

  • zakup materiałów i robót budowlanych,

  • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym dzierżawa lub najem gruntów, budynków i lokali (finansowane ze środków własnych wnioskodawcy w okresie trwałości projektu) – do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych,

  • dzierżawa lub najem instalacji lub maszyn w formie leasingu finansowego (w części

raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału, bez części odsetkowej i innych opłat) obejmującego obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy;

 1. wynagrodzenie wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu. Koszty takie mogą zostać uznane za wydatek kwalifikowalny pod warunkiem:

  • zaangażowania przez beneficjenta nowych osób lub przeniesienie dotychczasowych na potrzeby realizacji projektu (stosunek pracy), zawarcia umowy cywilno-prawnej lub zmiany zakresu czynności,

  • że pracownik jest zatrudniony wyłącznie do zadań związanych z realizacją projektu lub też przeznacza na realizację projektu określoną część swojego czasu pracy (ustaloną zgodnie z kartami czasu pracy do wydzielonego etatu), lub realizuje zakres prac wskazany w umowie cywilno-prawnej,

  • że kwota wynagrodzenia nie odbiega znacząco od średniego miesięcznego wynagrodzenia pracownika w danej instytucji

  • koszty wynagrodzeń nie mogą stanowić więcej niż 50% wydatków kwalifikowalnych projektu;

 2. koszty zaangażowania w realizację projektu beneficjenta prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą jest kwalifikowalny pod warunkiem wyraźnego wskazania tej formy zaangażowania oraz określenia zakresu obowiązków tej osoby w zatwierdzonym wniosku o dofinasowanie projektu – do wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych projektu;

 3. stawka ryczałtowa w wysokości do 20% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich innych niż koszty personelu projektu i innych osób fizycznych świadczących usługi w ramach projektu wykorzystana do pokrycia bezpośrednich kosztów personelu projektu i innych osób fizycznych świadczących usługi w ramach projektu, pod warunkiem że koszty bezpośrednie projektu nie obejmują zamówień na roboty budowlane, których wartość przekracza próg określony w art. 4 lit. a dyrektywy 2014/24/UE – bez konieczności udokumentowania jej wyliczenia (nie można w projekcie łączyć kosztów wynagrodzeń rozliczanych stawką ryczałtową i rozliczanych w sposób tradycyjny);

 4. koszty związane z uruchomieniem działalności gospodarczej, przeprofilowaniem prowadzonej działalności, przebranżowieniem w tym zaopatrzenie w niezbędne surowce, uruchomienie/utrzymanie linii produkcyjnych takie jak: surowce, półprodukty, materiały – do wysokości 20% wydatków kwalifikowalnych. Kwalifikowalne będą wyłącznie koszty dotyczące zobowiązań krótkoterminowych

  1. Wydatki związane z cross-financingiem (do wysokości 10% finansowania unijnego w ramach projektu):

 1. wydatki na organizację i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń, w tym:

  • praca wynagrodzenie trenerów i szkoleniowców,

  • dojazdy i zakwaterowanie trenerów,

  • wynajem pomieszczeń oraz niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia szkoleń,

  • catering dla uczestników szkolenia,

  • przygotowanie materiałów szkoleniowych,

  • delegacje osób korzystających ze szkoleń.

Do wydatków niekwalifikowalnych dla poddziałania zaliczamy:

  • koszty pośrednie,

  • finansowanie kapitału obrotowego.

Minimalna kwota dofinansowania projektu – nie została określona.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 1 000 000,00 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania udzielanej wnioskodawcy w ramach konkursu wynosi 85%.

Maksymalna wartość zaliczki wynosi do 80 % kwoty dofinansowania.

Wnioskodawca nie może ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu jeśli skorzystał z innych programów pomocowych związanych ze zwalczaniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych spowodowanych wybuchem pandemii COVID-19, a pomoc ta przekracza 800 000 euro

Wkład finansowy wnioskodawcy nie może być mniejszy niż 5% wydatków kwalifikowalnych projektu

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Dotacje dla średnich firm na koszty funkcjonowania
  Dotacje dla mikro i małych firm z branży czasu wolnego w woj. pomorskim