GameINN – dotacje dla firm z sektora produkcji gier wideo na projekty badawczo-rozwojowe

W celu wstępnego określenia możliwości uzyskania dotacji w programie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.
Informację o możliwości uzyskania dotacji wraz ofertą na przygotowanie wniosku otrzymacie Państwo w informacji zwrotnej przesłanej na wskazany w ankiecie e-mail.

Opis programu GameINN
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

O dotacje ubiegać się mogą przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw.

 • Rozpoczęcie naboru wniosków  5 maja 2017 r.
 • Zakończenie naboru wniosków 6 lipca 2017 r.

Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.

Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania Programu to:

 • Innowacyjne rozwiązania w zakresie projektowania i wzornictwa gier wideo,
 • Innowacyjne platformy, silniki oraz techniki przetwarzania,
 • Nowe zastosowania Sztucznej Inteligencji, nowe narzędzia i mechanizmy interakcji,
 • Innowacyjne rozwiązania w zakresie cyfrowa dystrybucji i wieloosobowych rozgrywek online,
 • Innowacyjne rozwiązania w zakresie narzędzi i wiedzy wspierające proces wytwórczy gier,
 • Rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.

Projekt musi wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS)

Podwykonawstwo jest ograniczone w projekcie do 60% kosztów kwalifikowanych gdy aplikuje indywidualne przedsiębiorstwo i do 50% gdy aplikuje konsorcjum przedsiębiorstw.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 500 tys. PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 20 mln PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach pomocy wynosi:

Przedsiębiorca Badania przemysłowe Prace rozwojowe
Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu zwiększenia intensywności pomocy * Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu zwiększenia intensywności pomocy *
Mikro 70,00% 80,00% 45,00% 60,00%
Mały 70,00% 80,00% 45,00% 60,00%
Œśredni 60,00% 75,00% 35,00% 50,00%
Duży 50,00% 65,00% 25,00% 40,00%

* W przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych intensywność pomocy publicznej ulega zwiększeniu jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:

a) projekt obejmuje skuteczną współpracę między: – przedsiębiorcami, z których co najmniej jeden jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, lub współpraca ma charakter międzynarodowy, co oznacza, że badania przemysłowe są prowadzone w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej i w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, lub – przedsiębiorcą a co najmniej jedną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, która ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania wyników projektu w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez nią badań,

b) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane: – podczas konferencji technicznych lub naukowych, – w formie publikacji w czasopismach naukowych lub technicznych, – za pośrednictwem powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań lub – za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego albo oprogramowania z licencją otwartego dostępu

Realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji PO IR tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r.

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat.

  Nazwa firmy (w przypadku konsorcjum - nazwa firmy lidera projektu):

  Wnioskodawca jest:

  e-mail do kontaktu:

  Proszę o określenie, których obszarów dotyczyć będą innowacje planowane do wdrożenia w ramach projektu:
  Innowacyjne rozwiązania w zakresie projektowania i wzornictwa gier wideoInnowacyjne platformy, silniki oraz techniki przetwarzaniaNowe zastosowania Sztucznej Inteligencji, nowe narzędzia i mechanizmy interakcjiInnowacyjne rozwiązania w zakresie cyfrowa dystrybucji i wieloosobowych rozgrywek onlineInnowacyjne rozwiązania w zakresie narzędzi i wiedzy wspierające proces wytwórczy gierRozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny

  Planowany całkowity koszt projektu w PLN (min 500 tys. PLN.):

  W tym:
  Zobacz katalog kosztów kwalifikowanych

  wynagrodzenia pracowników B+R w PLN:

  zakup usług od zewnętrznych dostawców/podwykonawców
  (do 60% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;
  do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw)
  w PLN:

  Pozostałe koszty bezpośrednie, w tym:
  - koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych
  - koszty budynków i gruntów
  - pozostałe koszty operacyjne
  w PLN:

  Krótki opis - przedmiot planowanego projektu:

  Proszę określić poziom gotowości technologicznej planowanego projektu:

  (Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat)

  Planowana data rozpoczęcia projektu:

  Planowana data zakończenia projektu: