Dotacje24.eu

AKTUALNE INFORMACJE I DORADZTWO NA TEMAT DOTACJI
lis 0
lis 0

Nabór wniosków Ścieżka SMART dla konsorcjów przedsiębiorstw

Ogłoszono nabór wniosków w ramach działania Ścieżka SMART priorytetu 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców” Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG). Nabór dedykowany jest dla konsorcjów, składających się z: dużych przedsiębiorstw lub dużych przedsiębiorstw i MŚP lub dużych przedsiębiorstw i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych lub MŚP i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych lub […]

  Read more
lis 0
lis 0

Dotacje dla małopolskich MŚP na zakup usług B+R

Ogłoszono nabór nr FEMP.01.02-IP.01-023/23 w ramach działania 1.2 „Bony na innowacje dla MŚP”Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027 Okres składania wniosków trwa od 30 października 2023 r. do 8 stycznia 2024 r. Głównym celem projektów tego typu jest zachęcanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do podejmowania działań badawczo-rozwojowych i innowacyjnych. Projekty te mają […]

  Read more
paź 0
paź 0

Granty na Cyfryzację dla MŚP

Jest to dofinansowania na zakup i wdrożenie rozwiązań IT służących transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Wsparcie przeznaczone będzie na zakup gotowych rozwiązań (w formie licencji lub praw własności do technologii) oraz na zlecone prace programistyczne. Dofinansowanie w ramach projektu może dotyczyć następujących kategorii kosztów: Koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych (licencji lub praw własności do technologii ) […]

  Read more
paź 0
paź 0

Dotacje dla MŚP działających w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura

Zgodnie z projektem Regulaminu wyboru projektów dofinansowanie 90% będą mogły uzyskać firmy działające w Polsce w sektorze hotelarstwa, gastronomii (HoReCa), turystyki, kultury, które odnotowały spadek obrotów w roku 2020 lub 2021, wynoszący co najmniej 20% w porównaniu do roku poprzedniego. Spadek obrotów oznacza zmniejszenie przychodów związanych z sprzedażą towarów, produktów lub usług, obliczane jako stosunek […]

  Read more
wrz 0
wrz 0

Nabór wniosków o datacje w ramach działania Ścieżka SMART

Trwa drugi nabór wniosków w ramach działania Ścieżka SMART priorytetu 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców” Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG). Przedsiębiorcy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mogą składać wnioski o dofinansowanie do 30 października 2023 r. Na 2 pierwsze konkursy przeznaczono środki w kwocie 5,34 mld zł. Ścieżka SMART oferuje […]

  Read more
wrz 1
wrz 1

Dotacje dla podkarpackich MŚP na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R

Priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka Działanie FEPK.01.03 Wsparcie MŚP – Dotacja Wsparcie skierowane jest do MŚP w zakresie wdrożenia we własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy wyników prac B+R mających na celu wytworzenie innowacyjnych produktów/ usług lub wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych (w tym rozwiązań z zakresu GOZ czy Przemysłu 4.0). Projekty muszą być wynikiem przeprowadzonych wcześniej […]

  Read more
maj 0
maj 0

Dotacje na wzornictwo dla MŚP z Polski wschodniej

PARP ogłosiła konkurs dla MŚP w dzianiu 1.4 „wzornictwo w MŚP” w  ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 Wnioski przyjmowane będą do 28 sierpnia 2023 r. Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej mogą otrzymać nawet 3 miliony złotych na opracowanie strategii wzorniczej oraz na inwestycje związane z jej wdrożeniem w przedsiębiorstwie. Wsparcie obejmie: 1) komponent doradczy, realizowany przez projektanta, polegający na przeprowadzeniu audytu wzorniczego oraz opracowaniu […]

  Read more
kw. 0
kw. 0

Drugi nabór wniosków o datacje w ramach działania Ścieżka SMART

PARP ogłosiła drugi nabór wniosków w ramach działania Ścieżka SMART priorytetu 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców” Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG). Przedsiębiorcy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mogą składać wnioski o dofinansowanie do 30 czerwca 2023 r. Na 2 pierwsze konkursy przeznaczono środki w kwocie 5,34 mld zł. Ścieżka SMART […]

  Read more
mar 0
mar 0

Wydłużenie terminu na złożenie wniosku w 1 konkursie Ścieżka SMART

Do 9 maja 2023 r można składać wnioski w pierwszym konkursie, w ramach działania Ścieżka SMART priorytetu 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców” Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Dokonano zmian w harmonogramie Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki dzięki czemu wydłużono termin na złożenie wniosku w pierwszym konkursie Ścieżka SMART. Ścieżka SMART oferuje kompleksowe wsparcie dla mikro-, […]

  Read more
mar 0
mar 0

Nabór wniosków o dotacje dla MŚP w Kredycie technologicznym

Kredyt technologiczny FENG to dotacja dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjną technologię i uruchamiają na jej podstawie wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, usług lub procesów. Dotację stanowi premia technologiczna – dofinansowanie w formie refundacji części kapitałowej kredytu technologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji. Wsparcie finansowe […]

  Read more
lut 0
lut 0

Dotacje dla przedsiębiorstw Ścieżka SMART

PARP ogłosiła nabór wniosków w ramach działania Ścieżka SMART priorytetu 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców” Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Ścieżka SMART oferuje kompleksowe wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach programu można uzyskać pomoc w wzmacnianiu zdolności badawczo-rozwojowych oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od 21 lutego 2023 r. […]

  Read more
sty 0
sty 0

Dotacje dla polskich firm dotkniętych brexitem

Przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce, których działalność związana była z współpracą z podmiotami Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej mogą otrzymać wsparcie w ramach Programu Re_Open UK. Dofinansowanie skierowane jest do przedsiębiorstw, które prowadziły wymianę towarów lub usług ze Zjednoczonym Królestwem w roku 2018 albo 2019 i negatywnie odczuły wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, […]

  Read more
gru 0
gru 0

Dotacje na Innowacje w MŚP, w woj. łodzkim

Ogłoszono nabór wniosków o dotacje w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3:Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie II.3.1: Innowacje w MŚP, RPO Łódzkiego. Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, planujących wdrożenie wyników prac B+R lub wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji. O dotację ubiegać […]

  Read more
gru 0
gru 0

Dotacje dla MŚP w woj. mazowieckim

Ogłoszono konkurs o dotacje dla mikro, małych i średnich firm z woj. mazowieckiego. (Działanie 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektu: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-122/22) Możliwe będą do realizacji następujące rodzaje projektów: · rozbudowa przedsiębiorstw, w szczególności związana z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług (przez […]

  Read more
wrz 0
wrz 0

Dotacje na inwestycje dla firm przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury

Dotację w wysokości do 3, 10 lub 15 mln PLN mogą uzyskać mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa na inwestycje związane z wykonywaniem działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub działalności w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania. Firmy które prowadzą działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem przetwarzania produktów rolnych, […]

  Read more
sie 0
sie 0

Dotacje inwestycyjne dla firm w woj. łódzkim – React-EU

Ogłoszono nabór wniosków o dotacje na inwestycje w przedsiębiorstwach, w województwie łódzkim. Projekt dotyczy inwestycji w MŚP polegających na zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 poprzez: ✓ uzasadnione działania lub przedsięwzięcia inwestycyjne ukierunkowane na odbudowę pozycji rynkowej MŚP w gospodarce po pandemii COVID-19 ✓ zwiększenie ich odporności gospodarczej na kryzys. Konkurs numer RPLD.13.01.00-IP.02-10-079/22 […]

  Read more
kw. 0
kw. 0

Nabór wniosków o dotacje na inwestycje w przedsiębiorstwach, w woj podlaskim

Ogłoszono nabór wniosków o dotacje na inwestycje w przedsiębiorstwach, w województwie podlaskim. Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, Typ 1. Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym, Numer naboru: RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/22 Wnioski będą przyjmowane w okresie od od 30.05.2022 do 30.06.2022 r. Wsparcie w ramach Działania 1.3 będą mogły uzyskać przedsiębiorstwa zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej […]

  Read more
kw. 0
kw. 0

Wytrzymałe MŚP – nabór wniosków o dotacje dla firm w woj. warmińsko-mazurskim

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 13.1 Wytrzymałe MŚP. Nabór nr RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22. O dofinansowanie mogą ubiegać się: Przedsiębiorstwa (MŚP). Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 100 000,00 PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 500 000,00 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, Kosztem kwalifikowalnym są wydatki przeznaczone na zabezpieczenie ciągłości działalności gospodarczej w okresie […]

  Read more
kw. 0
kw. 0

Dotacje dla firm na internacjonalizację

Nabory wniosków o dotacje w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 5 maja  do 29 czerwca 2022 r.   Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na Polski Wschodniej (województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, […]

  Read more
sty 0
sty 0

Dotacje dla firm na Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth

Wnioski o dotacje w ramach konkursu Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth można składać od 1 lutego do 31 marca 2022 r. Celem schematu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia poprzez realizację działań prowadzących do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług […]

  Read more
sie 0
sie 0

Nabór wniosków dotacje dla przedsiębiorstw z woj. opolskiego

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiebiorstwach RPO WO 2014-2020 tj.: 1) wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B); 2) wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E); 3) wykorzystanie TIK w […]

  Read more
lip 0
lip 0

Dotacje dla firm na cyfryzację

Już we wrześniu br. zostanie ogłoszony nowy konkurs w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację. Działanie ma celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Można będzie uzyskać bezzwrotną dotację np. na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, zakup usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, a także na […]

  Read more
lip 0
lip 0

Dotacje na inwestycje dla firm MŚP w woj. mazowieckim

Ogłoszono konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektu: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-117/21. Wnioski składać można od 13 do 26 lipca 2021 r. Wnioski składać mogą mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, które aktywnie prowadzą działalność gospodarczą, tj. uzyskują przychody z działalności […]

  Read more
maj 0
maj 0

Dotacje na inwestycje dla firm MŚP w woj. dolnośląskim

Ogłoszono nabór wniosków o dotacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na zakup ruchomych środków trwałych (z wyłączeniem grup 0, 1, 2, 9 wg Klasyfikacji Środków Trwałych) i/albo wartości niematerialnych i prawnych. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 30 000 PLN Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi  400 000 PLN. Poziom dofinansowania dla mikro, małych […]

  Read more
kw. 0
kw. 0

Mikro i małe firmy z branży turystycznej mogą uzyskać 85% dofinansowania na inwestycje w woj. śląskim

Od 30 kwietnia do 18 maja 2021 r. mikro i mali przedsiębiorcy działający w branży turystycznej będą mogli uzyskać dotacje na inwestycje przyczyniające się do rozbudowy zasobów niezbędnych do utrzymania działalności, podniesienia atrakcyjności oferowanych usług oraz przeprowadzeniu prac modernizacyjnych podwyższających standardy bazy noclegowej czy gastronomicznej. Poza typowymi inwestycjami dotyczącymi zakupu maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i […]

  Read more
lut 0
lut 0

15 lutego Nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy w woj. podlaskim

Nabór w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podlaskiego. Wnioski będą przyjmowane w okresie od 15 lutego 2021 r. od godz. 8:00 do 16 lutego 2021 r. do godz. 15:00 Dotacje na kapitał obrotowy to bezzwrotna wsparcie przeznaczone na utrzymanie działalności, wydatki związane z bieżącą działalnością firm. Otrzymane dofinansowanie firmy będą […]

  Read more
sty 0
sty 0

Nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy w woj. podlaskim

Nabór w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podlaskiego.Instytucja udzielająca wsparcia zamierza przeznaczyć około 25 mln zł z funduszy unijnych na kolejny konkurs. Dotacje na kapitał obrotowy to bezzwrotna wsparcie przeznaczone na utrzymanie działalności, wydatki związane z bieżącą działalnością firm. Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz […]

  Read more
paź 4
paź 4

Nowy nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm w woj. warmińsko-mazurskim

Nabór wniosków o granty na kapitał obrotowy dla warmińsko-mazurskich mikro- i małych przedsiębiorstw odbędzie się w terminie od 04 listopada 2020 r. od godziny 08:00:00 do 10 listopada 2020 r. do godziny 08:00:00. Jest to bezzwrotna dotacja przeznaczona na utrzymanie działalności, finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności. Otrzymane dofinansowanie (dofinansowane w 100%) firmy będą mogły przeznaczyć na wydatki dotyczące pokrycia bieżących opłat i kosztów (m.in wynagrodzenia pracowników, ZUS, […]

  Read more
paź 5
paź 5

Drugi nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy w woj. mazowieckim

Kolejny już nabór wniosków o Dotacje na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw w woj. mazowieckim zaplanowano od 2020-10-14 do 2020-10-21 do godz. 15.00. W ramach naboru o wsparcie będzie mógł ubiegać się wnioskodawca, który łącznie spełnia następujące warunki: posiada status mikro albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicją określoną w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Komisji (UE) […]

  Read more
paź 2
paź 2

Drugi nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy w woj. opolskim

Odbędzie się drugi już nabór o Dotacje na kapitał obrotowy w woj. opolskim. Wnioski będzie można składać 7 października w godz. od 8.00 do 20.00. Decydować będzie m.in. trzymiesięczny spadek obrotów o minimum 30 proc. i kolejność zgłoszeń. Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw woj opolskiego jest to bezzwrotna dotacja przeznaczona na utrzymanie […]

  Read more
wrz 2
wrz 2

Nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy w woj. łódzkim

Nabór wniosków dla mikro- i małych przedsiębiorstw w ramach dotacji na kapitał obrotowy w woj. łódzkim rozpoczyna się 6 października 2020 r. Dotacje na kapitał obrotowy to bezzwrotna dotacja przeznaczona na utrzymanie działalności, finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności. Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem […]

  Read more
wrz 2
wrz 2

Nowy nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy w woj. świętokrzyskim

Na 30 września 2020 roku w woj. świętokrzyskim zaplanowano ogłoszenie kolejnego naboru na dotacje na kapitał obrotowy. Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP zostały zmienione tak, by pomoc mogli otrzymać najbardziej poszkodowani przez pandemię. Największą zmianą w porównaniu do poprzedniego naboru jest spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej […]

  Read more
sie 7
sie 7

Dotacje na kapitał obrotowy w woj. łódzkim

Niebawem w woj. łódzkim ruszy nabór wniosków dla mikro- i małych przedsiębiorstw w ramach dotacji na kapitał obrotowy. Dotacje na kapitał obrotowy to bezzwrotna dotacja przeznaczona na utrzymanie działalności, finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności. Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie […]

  Read more
sie 6
sie 6

Bezzwrotne dotacje na koszty bieżącej działalności osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w woj. małopolskim

W województwie małopolskim podobną do dotacji na kapitał obrotowy formą wsparcia są Bony rekompensacyjne. Jest to bezzwrotna dotacja przeznaczona na zaspokojenie potrzeb związanych z zachowaniem płynności finansowej w celu utrzymania działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia wypłaty środków. Wsparcie przeznaczone jest dla tylko dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wpis do […]

  Read more
sie 0
sie 0

Nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw woj. świętokrzyskim

19 sierpnia br. uruchomiony będzie nabór wniosków dla świętokrzyskich mikro- i małych przedsiębiorstw (z uwzględnieniem samozatrudnionych tj. osób fizycznych prowadzących działalność na własny rachunek) w ramach dotacji na kapitał obrotowy. Dotacje na kapitał obrotowy to bezzwrotna dotacja przeznaczona na utrzymanie działalności, finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności. Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty […]

  Read more
sie 0
sie 0

17 sierpnia nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy dla zachodniopomorskich przedsiębiorstw

Nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy dla zachodniopomorskich mikro- i małych przedsiębiorstw rozpocznie się 17 sierpnia 2020 r. Jest to bezzwrotna dotacja przeznaczona na utrzymanie działalności, wydatki związane z bieżącą działalnością firm. Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności. […]

  Read more
sie 4
sie 4

Dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w woj. dolnośląskim

Nowy konkurs dla mikro i małych przedsiębiorstw o Dotacje na kapitał obrotowy w woj. dolnośląskim rozpocznie się 17 sierpnia br. Nabór w ramach Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MSP – typ 1.5.D Dotacje na kapitał obrotowy to bezzwrotna dotacja przeznaczona na utrzymanie działalności, wydatki związane z bieżącą działalnością firm. Otrzymane dofinansowanie firmy będą […]

  Read more
lip 1
lip 1

Nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy w woj. mazowieckim

Nabór wniosków dla mikro- i małych przedsiębiorstw w woj. mazowieckim trwa od 30 lipca 2020 r. do 7 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Wsparcie skierowane jest do mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność turystyczną, hotelarską, restauracyjną, rozrywkową, sportową i rekreacyjną oraz kulturalną, które odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 50% w czerwcu 2020 roku w porównaniu do czerwca 2019 r. […]

  Read more
lip 3
lip 3

Nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy w woj. świętokrzyskim

Nabór wniosków  mikro- i małych przedsiębiorstw (z uwzględnieniem samozatrudnionych tj. osób fizycznych prowadzących działalność na własny rachunek) w ramach dotacji na kapitał obrotowy rusza 28 lipca o godz. 9.00 – decyduje kolejność zgłoszeń. Dotacje na kapitał obrotowy to bezzwrotna dotacja przeznaczona na utrzymanie działalności, finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności. Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć […]

  Read more
lip 0
lip 0

Ponowne uruchomienie naboru o dotacje na kapitał obrotowy w woj. lubelskim

Już 29 lipca br. ponownie ruszy nabór wniosków dla lubelskich mikro- i małych przedsiębiorstw (z uwzględnieniem samozatrudnionych tj. osób fizycznych prowadzących działalność na własny rachunek) w ramach dotacji na kapitał obrotowy. Dotacje na kapitał obrotowy to bezzwrotna dotacja przeznaczona na utrzymanie działalności, finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności. Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na […]

  Read more
lip 1
lip 1

50% spadek obrotów warunkiem uzyskania dotacji na kapitał obrotowy w woj. zachodniopomorskim

W wyniku postulatów przedsiębiorców, którzy sygnalizowali, że spadek przychodów na poziomie co najmniej 70% – jako próg, od którego można starać się o bezzwrotny grant jest zbyt rygorystyczne, kryterium obniżono do 50%. Nabór wniosków w ramach dotacji na kapitał obrotowy dla zachodniopomorskich mikro- i małych przedsiębiorstw rozpocznie się już na początku sierpnia. Jest to bezzwrotna […]

  Read more
lip 1
lip 1

Nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy w woj. kujawsko-pomorskim

W województwie kujawsko-pomorskim ogłoszono nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw (z uwzględnieniem samozatrudnionych tj. osób fizycznych prowadzących działalność na własny rachunek). Termin, od którego można składać wnioski: 30.07.2020 r., godz. 8:00 Termin, do którego można składać wnioski: 31.07.2020 r., godz. 8:00 Celem naboru wniosków o dotacje na kapitał obrotowy jest wsparcie w postaci finansowania bieżącej […]

  Read more
lip 2
lip 2

Dotacje na kapitał obrotowy w woj. świętokrzyskim

Jeszcze w lipcu uruchomiony będzie nabór wniosków dla świętokrzyskich mikro- i małych przedsiębiorstw (z uwzględnieniem samozatrudnionych tj. osób fizycznych prowadzących działalność na własny rachunek) w ramach dotacji na kapitał obrotowy. Dotacje na kapitał obrotowy to bezzwrotna dotacja przeznaczona na utrzymanie działalności, finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności. Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty […]

  Read more
lip 1
lip 1

Nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw w woj lubelskim

Już 15 lipca br. ruszy nabór wniosków dla lubelskich mikro- i małych przedsiębiorstw (z uwzględnieniem samozatrudnionych tj. osób fizycznych prowadzących działalność na własny rachunek) w ramach dotacji na kapitał obrotowy. Dotacje na kapitał obrotowy to bezzwrotna dotacja przeznaczona na utrzymanie działalności, finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności. Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty […]

  Read more
lip 0
lip 0

Dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm w woj. warmińsko-mazurskim

Już w lipcu ruszy nabór wniosków dla warmińsko-mazurskich mikro- i małych przedsiębiorstw (z uwzględnieniem samozatrudnionych tj. osób fizycznych prowadzących działalność na własny rachunek) w ramach dotacji na kapitał obrotowy. Dotacja na kapitał obrotowy to bezzwrotne wsparcie przeznaczone na utrzymanie działalności, finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności. Otrzymane dofinansowanie (dofinansowane w 100%) firmy będą mogły […]

  Read more
lip 1
lip 1

Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w woj. kujawsko-pomorskim

W województwie kujawsko-pomorskim, w lipcu uruchomiony będzie nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw (z uwzględnieniem samozatrudnionych tj. osób fizycznych prowadzących działalność na własny rachunek). Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw (poddziałanie 1.6.2) Celem naboru jest wsparcie w postaci finansowania bieżącej działalności (kosztów obrotowych) dla mikro i małych przedsiębiorstw, […]

  Read more
lip 0
lip 0

Dotacje na kapitał obrotowy w woj. mazowieckim dla mikro i małych przedsiębiorstw tylko z wybranych branż

Zgodnie z najnowszymi ustaleniami, w województwie mazowieckim z dotacji na kapitał obrotowy  skorzystać będą mogły mikro i małe przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w wybranych branżach: turystycznej, hotelarskiej, restauracyjnej, rozrywkowej, sportowej i rekreacyjnej oraz kulturalnej. Dotacje na kapitał obrotowy to bezzwrotna dotacja przeznaczona na utrzymanie działalności, wydatki związane z bieżącą działalnością firm. Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły […]

  Read more
lip 1
lip 1

Nowy termin naboru wniosków o dotacje na kapitał obrotowy w woj. dolnośląskim

Nabór wniosków dla mikro i małych przedsiębiorstw o Dotacje na kapitał obrotowy w woj. dolnośląskim rozpocznie się 20 lipca r. Nabór w ramach Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MSP – typ 1.5.D Dotacje na kapitał obrotowy to bezzwrotna dotacja przeznaczona na utrzymanie działalności, wydatki związane z bieżącą działalnością firm. Otrzymane dofinansowanie firmy będą […]

  Read more
lip 4
lip 4

Dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw z woj. mazowieckiego

W lipcu zaplanowano nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego.  Dotacje na kapitał obrotowy to bezzwrotna dotacja przeznaczona na utrzymanie działalności, finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności. Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, […]

  Read more
lip 1
lip 1

Dotacje na kapitał obrotowy dla lubelskich mikro i małych przedsiębiorstw

Już w lipcu ruszy nabór wniosków dla lubelskich mikro- i małych przedsiębiorstw (z uwzględnieniem samozatrudnionych tj. osób fizycznych prowadzących działalność na własny rachunek) w ramach dotacji na kapitał obrotowy. Dotacje na kapitał obrotowy to bezzwrotna dotacja przeznaczona na utrzymanie działalności, finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności. Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania […]

  Read more
lip 2
lip 2

Planowany nabór o dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w woj. podkarpackim

Określono już ogólne zasady udzielania dotacji w ramach Działania 1.6 Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w woj. podkarpackim  Dotacje na kapitał obrotowy to bezzwrotna dotacja przeznaczona na wydatki związane z bieżącą działalnością firm oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności itp. Wsparcie […]

  Read more
cze 1
cze 1

Ogromne zainteresowanie dotacjami na kapitał obrotowy dla MŚP

 Dotacje na kapitał obrotowy to bezzwrotna dotacja przeznaczona na wydatki związane z bieżącą działalnością firm oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności itp. Ogólne zasady dotacji są podobne dla przedsiębiorców MŚP w całym kraju. Warunkiem uzyskania dotacji jest spadek obrotów na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. W […]

  Read more
cze 1
cze 1

Dotacje na kapitał obrotowy w ramach Lubuskich Bonów Wsparcia

W województwie lubuskim Dotacje na kapitał obrotowy udzielane są na innych zasadach niż w większości województw. Lubuskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o Lubuskie Bony Wsparcia. Bon może otrzymać przedsiębiorstwo na zwalczanie skutków epidemii COVID-19 z przeznaczeniem na cele inwestycyjne i obrotowe lub tylko na cele inwestycyjne, przy czym wydatki na cele […]

  Read more
cze 1
cze 1

Dotacje na kapitał obrotowy w województwie wielkopolskim

Znamy już ogólne zasady udzielania dotacji na kapitał obrotowy dla wielkopolskich mikro- i małych przedsiębiorstw. Jest to bezzwrotna dotacja przeznaczona na utrzymanie działalności, wydatki związane z bieżącą działalnością firm. Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie […]

  Read more
cze 0
cze 0

Komunikat w sprawie naboru dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm w woj. dolnośląskim

W związku aktualną sytuacją związaną z awarią serwerów nabór wniosków dotyczący Wsparcia dla MSP dotkniętych skutkami COVID-19: Dotacje na kapitał obrotowy w woj. dolnośląskim został wstrzymany. Wszystkie dotychczasowe terminy dotyczące naboru zostały ANULOWANE. Nowy nabór rozpocznie się nie później niż w przeciągu najbliższych 14 dni (14 dni od dnia 25 czerwca). Nabór w ramach Działania […]

  Read more
cze 1
cze 1

Dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm w woj. zachodniopomorskim

Trwają przygotowania dotacji na kapitał obrotowy dla zachodniopomorskich mikro- i małych przedsiębiorstw. Jest to bezzwrotna dotacja przeznaczona na utrzymanie działalności, wydatki związane z bieżącą działalnością firm. Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności. Nabór wniosków […]

  Read more
cze 0
cze 0

Trwa nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy dla średnich przedsiębiorstw

Jeśli Twoja firma jest średnim przedsiębiorstwem i po 1 lutego br jej obroty spadły o co najmniej 30 %, to możesz ubiegać się o bezzwrotną Dotację na kapitał obrotowy. Jest to pomoc, która ma służyć zaspokojeniu bieżących potrzeb przedsiębiorstw, opłacenie mediów (gaz, prąd, paliwo), najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności oraz inne potrzeby związane […]

  Read more
cze 0
cze 0

Przesunięto termin naboru wniosków o dotacje na kapitał obrotowy w woj. dolnośląskim

W związku z awarią serwerów przesunięto termin naboru wniosków o dotacje na kapitał obrotowy w woj. dolnośląskim. Planowany termin rozpoczęcia naboru to 25.06.2020 r. godz. 10:00 Nabór w ramach Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MSP – typ 1.5.D, którego celem szczegółowym jest udzielenie wsparcia mikro i małym przedsiębiorstwom dotkniętych skutkami epidemii COVID -19. […]

  Read more
cze 1
cze 1

Dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm w woj. podlaskim

Jest to bezzwrotna dotacja przeznaczona na utrzymanie działalności, wydatki związane z bieżącą działalnością firm. Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności. Dotacje na kapitał obrotowy udzielana są w ramach nabóru w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja […]

  Read more
cze 0
cze 0

Dotacje na kapitał obrotowy w woj. opolskim

Nabór w ramach  grantów na kapitał obrotowy – wsparcie utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności mikro i małych przedsiębiorstw w ramach RPO WO 2014-2020. Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw woj opolskiego. Jest to bezzwrotna dotacja przeznaczona na utrzymanie działalności, wydatki związane z bieżącą działalnością firm. Otrzymane dofinansowanie firmy […]

  Read more
cze 1
cze 1

Miko, małe jak i średnie firmy mogą ubiegać się o Dotacje na kapitał obrotowy

Zgodnie z zapowiedzią miko, małe jak i średnie firmy mogą ubiegać się o Dotacje na kapitał obrotowy Są to dotacje na utrzymanie działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Średnie przedsiębiorstwa z całej Polski mogą uzyskać dofinansowanie w ramach  2 działań: 1.5 POPW – firmy z polski wschodniej 3.4 […]

  Read more
cze 0
cze 0

Dotacje dla mikro i małych firm z woj. dolnośląskiego, które odnotowały spadek obrotów

Nabór w ramach Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MSP – typ 1.5.D, którego celem szczegółowym jest udzielenie wsparcia mikro i małym przedsiębiorstwom dotkniętych skutkami epidemii COVID -19. W konkursie wnioski składać mogą mikro i małe firmy, które na dzień 01 grudnia 2019 r. prowadziły jako przeważającą działalność w zakresie: Zakwaterowanie Działalność usługowa związana […]

  Read more
cze 0
cze 0

Dotacje dla średnich firm na koszty funkcjonowania

Nabór wniosków w ramach konkursu Dotacje na kapitał obrotowy. Średnie przedsiębiorstwo może otrzymać do 430 tys. zł (wysokość uzależniona od liczby zatrudnionych i liczby miesięcy*) bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na bieżące wydatki firmy. * Okres realizacji projektu nie może być krótszy niż 1 miesiąc kalendarzowy oraz dłuższy niż 3 miesiące kalendarzowe, przedsiębiorca powinien utrzymać prowadzenie działalności […]

  Read more
cze 0
cze 0

Dotacje dla MŚP na cele inwestycyjne lub obrotowe w woj. łódzkim

Ogłoszono konkurs w ramach Poddziłania II.3.1: Innowacje w MŚP Wnioski można składać od 16.06.2020 r. do 13.07.2020 r. Typ projektu 3: wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Pomoc udzielana jest mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na cele inwestycyjne lub obrotowe, nakierowane na łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19 Wnioskodawca (MŚP) musi prowadzić działalność gospodarczą przez okres […]

  Read more
cze 0
cze 0

Dotacje dla mikro i małych firm z branży czasu wolnego w woj. pomorskim

Wnioski przyjmowane będą od 24 czerwca do 30 października 2020 lub wyczerpania alokacji ( 200% kwoty przeznaczonej na nabór) Dofinansowanie mogą uzyskać projekty  służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19 w przedsiębiorstwach przemysłu czasu wolnego polegające na przebudowie lub rozbudowie infrastruktury (obiektów), adaptacji pomieszczeń, zakupie wyposażenia oraz finansowaniu kapitału obrotowego. Wsparcie uzyskać mogą wyłącznie mikro […]

  Read more
cze 0
cze 0

Dotacje „kredyt na innowacje technologiczne” łatwiejsze zasady

Obecnie dotacja udzielana jest na nowych zasadach. w związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19 wprowadzono wiele ułatwień w Kredycie na innowacje technologiczne.  Najważniejsze zmiany w Kredycie na innowacje technologiczne obejmują:  zniesienie maksymalnego limitu premii technologicznej  – teraz możesz uzyskać nawet dużo więcej niż 6 mln zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Wysokość dofinansowania zależy od miejsca […]

  Read more
kw. 1
kw. 1

Dotacje na inwestycje i miejsca pracy w woj. śląskim

Ogłoszono konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wnioski przyjmowane będą od 28 kwietnia do 23 czerwca 2020 r. Przedmiotem konkursu jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie utrzymania miejsc pracy […]

  Read more
kw. 0
kw. 0

Nabór wniosków na infrastrukturę B+R w woj. podkarpackim

Ogłoszono konkurs Numer RPPK.01.02.00-IZ.00-18-014/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R Wnioski przyjmowane będą od 30.04.2020 do 28.08.2020 O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów: 1) przedsiębiorstwa, […]

  Read more
kw. 0
kw. 0

Nabór wniosków o dotacje na projekty B+R Szybka ścieżka „OZE w transporcie”

Ogłoszono nowy konkurs w formule Szybkiej Ścieżki.  Konkurs 4/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka „OZE w transporcie” Nabór wniosków trwa od 30 kwietnia do 10 lipca 2020 r. W ramach konkursu prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do […]

  Read more
kw. 0
kw. 0

Wydłużenie terminu – dotacje na rozwój turystyki w łódzkim

Wnioski o dotacje przyjmowane są od 25.03.2020 do 30.06.2020 Poddziałanie VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 O dotacje ubiegać się mogą: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i stowarzyszenia jst, wsparcie będą mogły uzyskać również projekty partnerskie zawiązane przez jednostkę samorządu terytorialnego z podmiotami publicznymi, PGL Lasami […]

  Read more
mar 0
mar 0

Wydłużenie terminu naboru wniosków na projekty B+R w woj. śląskim

Konkurs Numer RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Typ projektu I Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz II Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach. Wnioski przyjmowane będą od od 27.02.2020 do 30.06.2020 […]

  Read more
mar 0
mar 0

Ułatwienia i wydłużenie terminu naborów w kredycie technologicznym

Wyższa dotacja w postaci premii technologicznej, możliwość pokrycia wkładu własnego i więcej wydatków podlegających refundacji to zmiany w kredycie na innowacje technologiczne, w którym nabór trwa do  do 24 czerwca br. Ułatwienia mają być częścią rządowego pakietu antykryzysowego. Najważniejsze proponowane zmiany, z których skorzystają firmy, to m.in.: zniesienie ograniczenia kwoty premii technologicznej – teraz będzie […]

  Read more
mar 0
mar 0

Szybka ścieżka – przedłużenie konkursu dla przedsiębiorstw

Przedłużono terminy naboru wniosków w konkurs dla przedsiębiorstw w poddziałaniu 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR – „Szybka ścieżka”. Terminy naborów: Nabór w ramach rundy skierowanej do dużych przedsiębiorców i konsorcjów (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych) przedłużono do 20 kwietnia 2020 r. (było do 3 kwietnia) Nabór w ramach rund skierowanych […]

  Read more
mar 0
mar 0

Gameinn – przesunięcie terminu zakończenia naboru wniosków

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce do 17 kwietnia został przedłużony nabór wniosków w programie GameINN W Programie sektorowym „GAMEINN” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”  w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i […]

  Read more
mar 0
mar 0

Badania na rynek – przedłużone nabory wniosków

W związku z  sytuacją wywołaną epidemią COVID-19  termin zakończenia naboru w ramach poddziałania  3.2.1 Badania na rynek POIR został przedłużony do 12 maja 2020 r. dotyczy to wszystkich 3 ogłoszonych konkursów: konkurs ogólny, konkurs na rzecz miast średnich, konkurs z komponentem programu Dostępność Plus. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco […]

  Read more
mar 0
mar 0

Przedłużenie naborów wniosków w ramach Funduszy Norweskich

W związku z  sytuacją wywołaną epidemią COVID-19  termin zakończenia naboru w ramach Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021 uległ zmianie. Nowy termin zakończenia naboru to 14 maja 2020 r. Powyższa informacja dotyczy wszystkich czterech schematów konkursowych tj.: Technologie przyjazne środowisku Technologie poprawiające jakość życia Innowacje w […]

  Read more
lut 0
lut 0

Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw zachodniopomorskiego

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, duże przedsiębiorstwa, partnerstwa naukowo-przemysłowe składające się z co najmniej jednego przedsiębiorstwa oraz co najmniej jednej jednostki naukowej będącej podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7. ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca […]

  Read more
lut 0
lut 0

Dotacje na rozwój turystyki w łódzkim

Wnioski o dotacje przyjmowane są od 25.03.2020 do 31.03.2020 Poddziałanie VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 O dotacje ubiegać się mogą: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i stowarzyszenia jst, wsparcie będą mogły uzyskać również projekty partnerskie zawiązane przez jednostkę samorządu terytorialnego z podmiotami publicznymi, PGL Lasami Państwowymi […]

  Read more
sty 0
sty 0

Bony na innowacje w woj. małopolskim

DZIAŁANIE 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje RPO woj. małopolskiego 2014-2020 Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych. W ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM można realizować następujący typ projektu: Mały bon na innowacje – do […]

  Read more
sty 0
sty 0

Dotacje na badania i innowacje dla MŚP z woj. małopolskiego

DZIAŁANIE 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem Wnioski można składać od dnia 29 lutego 2020 r. do 14 lipca 2020 r.  Wnioski mogą składać mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest mikro-, małe lub średnie […]

  Read more
sty 0
sty 0

Nabór wniosków o dotacje na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3 POIR: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand W ramach poddziałania 3.3.3 POIR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz […]

  Read more
sty 0
sty 0

Dotacje dla przedsiębiorczych kobiet

Wnioski o dotacje na projekty związane z wdrożeniem innowacji w schemacie małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet w ramach Funduszy Norweskich można składać do 31 marca 2020 r. Dofinansowanie mogą otrzymać:  kobiety prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz mikro, małe lub średnie firmy, w których: kobieta jest wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki albo kobieta jest wspólnikiem i członkiem […]

  Read more
sty 0
sty 0

Dotacje na Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych

Wnioski o dotacje na projekty związane z wdrożeniem Innowacji w obszarze wód morskich i śródlądowych w ramach Funduszy Norweskich można składać do 31 marca 2020 r. Maksymalna wartość dotacji do 2 000 000 euro. Dofinansowanie wyniesie: na inwestycje do  70% wartości projektu – zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2014-2020 na usługi doradcze: do 50% wartości wydatków kwalifikowanych […]

  Read more
sty 0
sty 0

Dotacje na Technologie poprawiające jakość życia

Wnioski o dotacje na projekty związane z wdrożeniem Technologie poprawiające jakość życia w ramach Funduszy Norweskich można składać do 31 marca 2020 r. Wnioski można składać do 31 marca 2020 r. Minimalny poziom dofinansowania to równowartość 200 tysięcy euro. Maksymalna wartość dotacji do 2 000 000 euro. Dofinansowanie wyniesie: na inwestycje do  70% wartości projektu – zgodnie z […]

  Read more
sty 0
sty 0

Dotacje na Technologie przyjazne środowisku

Wnioski o dotacje na inwestycje związane z wdrożeniem Technologii przyjaznych środowisku w ramach Funduszy Norweskich można składać do 31 marca 2020 r. Minimalny poziom dofinansowania to równowartość 200 tysięcy euro. Maksymalna wartość dotacji do 1 000 000 euro. Dofinansowanie wyniesie: na inwestycje do  70% wartości projektu – zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2014-2020 na usługi doradcze: […]

  Read more
sty 0
sty 0

Nabór wniosków BONY NA INNOWACJE DLA MŚP

PODDZIAŁANIE 2.3.2 „BONY NA INNOWACJE DLA MŚP” POIR składa się z 2 etapów w których można uzyskać dotacje na opracowanie innowacji oraz na inwestycje niezbędne do ich wdrożenia. I etap Bonu na innowacje to prosty i logiczny mechanizm wsparcia. Przedsiębiorca ma pomysł biznesowy na innowację, a jednostka naukowa wiedzę i zasoby techniczne niezbędne do opracowania szczegółów […]

  Read more
sty 0
sty 0

Nabór w wniosków o dotacje – schemat 1.2 A, woj. dolnośląskie

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałania nr 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R, woj. dolnośląskie Nabór wniosków trwa od 30.01.2020 r. do 31.03.2020 r. Dofinansowane będą typy projektów, których celem szczegółowym jest zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, polegająca na: – prowadzeniu badań przemysłowych – prowadzeniu prac […]

  Read more
sty 0
sty 0

Nabór wniosków w działaniu 3.2. Innowacje w MŚP, woj. śląskie

Wnioski można składać wnioski od 2020-01-30 do 2020-03-31 Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dofinansowanie można otrzymać na następujące typy projektów: 1. Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych. Minimalna wartość dofinansowania, o którą może aplikować Wnioskodawca to 100 000,00 PLN Maksymalna wartość […]

  Read more
lis 0
lis 0

Nabór wniosków o dotacje dla firm z branży gier wideo

Nabór wniosków o  dotacje dla przedsiębiorstw – twórców z branży gier wideo w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Konkurs 4/1.2/2019 – GAMEINN-IV planowany jest w następujących terminach: od 16 grudnia 2019 r. do 16 marca 2020 r. W Programie sektorowym „GAMEINN” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”  w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac […]

  Read more
wrz 2
wrz 2

Nabór wniosków – Kredyt na innowacje technologiczne

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć od 15 października 2019 r. do 27 lutego 2020 r., z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 3 rundy, w ramach […]

  Read more
sie 0
sie 0

Nabory wniosków na projekty B+R

Ogłoszono dwa kolejne nowe w formule Szybkiej Ścieżki.  Jeden z nich „Ścieżka dla Mazowsza”  dedykowany jest dla projektodawców z  woj. mazowieckiego, a drugi skierowany jest do podmiotów z pozostałych regionów Polski. Nabór wniosków w nowym konkursie „Ścieżka dla Mazowsza”rozpocznie się już 23 sierpnia i będzie trwał do 23 września 2019 r. O wsparcie projektów B+R w „Ścieżce […]

  Read more
lip 0
lip 0

Dotacje B+R na technologie tworzyw sztucznych

Nabór wniosków o dotacje w ramach „Szybkiej ścieżki”, skierowanej do podmiotów planujących realizację projektów B+R z zakresu technologii tworzyw sztucznych. Konkurs ogłoszony w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Konkurs 4/1.1.1/2019 – Szybka Ścieżka – Tworzywa sztuczne. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie od 2 września do […]

  Read more
lip 0
lip 0

Dotacje B+R na technologie kosmiczne

Nabór wniosków o dotacje w ramach „Szybkiej ścieżki”, skierowanej do podmiotów planujących realizację projektów B+R z zakresu technologii kosmicznych. Konkurs ogłoszony w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Konkurs 5/1.1.1/2019 – Szybka Ścieżka – Technologie kosmiczne. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie od 2 września do 15 […]

  Read more
lip 0
lip 0

Granty na transfer technologii

Konkurs w Działaniu 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii, II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Granty na transfer technologii umożliwiają częściowy zwrot kosztów zakupu licencji, patentu lub know-how innowacyjnego rozwiązania. Możliwość zrefinansowania (zwrotu gotówki) do 70% wartości transakcji Swoboda w wyborze dawcy technologii […]

  Read more
kw. 0
kw. 0

Dotacje B+R INNOship

Nabór wniosków o dotacje dla firm działających w przemyśle stalowym w ramach programu „INNOship” Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie: rozpoczęcie naboru wniosków 17 czerwca 2019 r. zakończenie naboru wniosków 16 września […]

  Read more
kw. 0
kw. 0

Dotacje do 100% na inwestycje w świętokrzyskim

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił trzy konkursy w działaniu 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP. Wnioski składać mogą mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły, generują przychody oraz wykazują zatrudnienie (w przypadku osób fizycznych do zatrudnienia wlicza się samozatrudnienie) przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy (licząc wstecz od dnia […]

  Read more
mar 0
mar 0

Dotacje B+R INNOSTAL

Nabór wniosków o dotacje dla firm działających w przemyśle stalowym w ramach programu „INNOSTAL” Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie: rozpoczęcie naboru wniosków 15 maja 2019 r. zakończenie naboru wniosków 18 sierpnia […]

  Read more
lut 0
lut 0

Dotacje na wdrożenie prac B+R

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek POIR Wnioski będą przyjmowane 25 marca 2019 r. do 8 maja 2019 r. Dotacja na inwestycje, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych […]

  Read more
sty 0
sty 0

GAMEINN dotacje na produkcję gier

Nabór wniosków o  dotacje dla przedsiębiorstw – twórców z branży gier wideo – w programie GAMEINN : rozpoczęcie naboru wniosków 15 marca 2019 r. zakończenie naboru wniosków 14 czerwca2019 r. W Programie sektorowym „GAMEINN” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”  w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny […]

  Read more
lis 0
lis 0

Dotacje na projekty B+R w woj. łódzkim

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.2: Projekty B + R przedsiębiorstw. Wnioski można składać od 03.12.2018 r. do 31.01.2019 r. O dofinansowanie ubiegać się mogą: przedsiębiorstwa, konsorcja przemysłowe z […]

  Read more