Wnioski można składać wnioski od 2020-01-30 do 2020-03-31

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie można otrzymać na następujące typy projektów:
1. Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych.

Minimalna wartość dofinansowania, o którą może aplikować Wnioskodawca to 100 000,00 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania, o którą może aplikować Wnioskodawca to 5 000 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania:

– 45 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
– 35 % kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

Dofinansowanie można uzyskać na następujące kategorie kosztów kwalifikowanych:
    1. Koszty nabycia nowych środków trwałych (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i  przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu) pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego/wytworzonego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta, pod warunkiem, że dany koszt nie stanowi wydatku wskazanego w części B.

Warunki kwalifikowalności dla środków trwałych:

 • muszą podlegać amortyzacji,

 • zakup zrealizowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, w tym nabycie na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,

 • muszą zostać włączone do aktywów beneficjenta i muszą pozostać związane z projektem do końca okresu trwałości.

    1. Koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych w szczególności zakup licencji i oprogramowania (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu) pod warunkiem, że koszty te ujęte są w wartości początkowej zakupionej/wytworzonej wartości niematerialnej i prawnej w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta; zakup wartości niematerialnych i prawnych dedykowanych/wytworzonych bezpośrednio dla wnioskodawcy lub powszechnie niedostępnych, powinien być dokonany bezpośrednio od wytwórcy/producenta lub wyłącznego/autoryzowanego dystrybutora, pod warunkiem, że dany koszt nie stanowi wydatku wskazanego w części B.

Warunki kwalifikowalności dla wartości niematerialnych i prawnych:

 • należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc oraz w zakresie prowadzonej przez niego działalności,

 • muszą podlegać amortyzacji,

 • zakup zrealizowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, w tym nabycie na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,

 • muszą zostać włączone do aktywów beneficjenta i muszą pozostać związane z projektem do końca okresu trwałości.

    1. Koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio powiązanych z przedmiotem projektu w formie leasingu finansowego poniesione w okresie realizacji projektu; kwalifikowalne są jedynie raty kapitałowe leasingu finansowego z obowiązkiem zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu (umowa leasingowa podpisana po złożeniu wniosku aplikacyjnego).

Warunki kwalifikowalności dla leasingu finansowego:

 • spełnienie ww. warunków dotyczących nabycia nowego środka trwałego lub nowej wartości niematerialnej i prawnej, w zależności czego leasing dotyczy,

 • zakup zrealizowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, w tym nabycie na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,

 • wydatek poniesiony w okresie realizacji projektu,

 • maksymalna kwota kwalifikująca się do współfinansowania nie może przekroczyć wartości rynkowej leasingowanych aktywów,

 • maksymalna kwota kwalifikująca się do współfinansowania nie może być wyższa niż kwota wskazana w  dowodzie zakupu wystawionym leasingodawcy przez dostawcę,

 • kwalifikowalne są jedynie raty kapitałowe leasingu finansowego poniesione do dwóch lat od podpisania umowy o dofinansowanie,

 • beneficjent musi stać się właścicielem leasingowanego dobra po wygaśnięciu umowy leasingowej.

    1. Koszt nabycia materiałów i robót budowlanych – bezpośrednio związanych z projektem, tj.: budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja/ nieruchomości zabudowanej, w tym części wspólnych budynku. Za części wspólne uważa się: fundamenty, ściany, dach, elewację, windę, klatkę schodową, piwnicę, sanitariaty, telewizję przemysłową całego budynku, system alarmowy dotyczący całego budynku; instalacje wod – kan, CO, elektryczną i inne wspólne dla pomieszczeń związanych z  projektem.

Warunki uznania wydatków za kwalifikowalne:

 • są niezbędnym elementem projektu i bezpośrednio z nim związane,

 • podwyższają wartość środka trwałego w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i  prawnych beneficjenta lub w przypadku budowy/przebudowy/rozbudowy/modernizacji wynajmowanych/dzierżawionych nieruchomości zabudowanych, muszą zostać zaksięgowane w EŚT beneficjenta jako np. inwestycja w obcym środku trwałym

 • wartość dofinansowania dla kosztów związanych z nabyciem robót i materiałów budowalnych nie może być większa od sumy dofinansowania przeznaczonej na pozostałe koszty w projekcie, warunek ten obowiązuje jedynie na etapie aplikowania,

 • ­są realizowane wraz z innymi wydatkami w projekcie, niezwiązanymi z nabyciem robót i materiałów

budowlanych,

 • rozliczenie części wspólnych z zastosowaniem proporcji: powierzchni wykorzystywanej tylko

na potrzeby projektu do całość powierzchni budynku,

 • realizacja projektu w miejscu realizacji robót budowlanych.

Dopuszczalne są odstępstwa od założonych we wniosku o dofinansowanie wartości metrażu powierzchni użytkowej, tj. wzrost/zmniejszenie założonej wartości do 10% włącznie. Sytuacja ta nie może jednak prowadzić do zwiększenia kwoty wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania wskazanych w umowie.

W pozostałych przypadkach konieczne będzie uzyskanie akceptacji IP RPO WSL – ŚCP.

    1. Koszty nabycia nieruchomości zabudowanych

 • ewentualny koszt gruntu może zostać uznany za kwalifikowalny jedynie w takim udziale, w jakim jest nierozerwalnie związany z nieruchomością (procentowy udział lokalu w gruncie, na którym stoi budynek).

Warunki uznania wydatku za kwalifikowalny:

 • nabyta nieruchomość zabudowana jest niezbędna do realizacji projektu i kwalifikowalna wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystana do celów realizacji projektu,

 • cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej, a jej wartość potwierdzona jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę,

 • wartość nieruchomości zabudowanej wynikająca z operatu powinna być określona na dzień jej zakupu,

 • zakup nieruchomości zabudowanej nastąpi po złożeniu wniosku o dofinansowanie,

 • łączna kwota wydatków kwalifikowalnych związanych z nabyciem nieruchomości zabudowanej nie może przekraczać 10% wartości pozostałych wydatków kwalifikowalnych zarówno na etapie aplikowania jak i rozliczania, w związku z czym wydatek może zostać rozliczony jedynie we wniosku o płatność końcową.

Dopuszczalne są odstępstwa od założonych we wniosku o dofinansowanie wartości metrażu powierzchni użytkowej, tj. wzrost/zmniejszenie założonej wartości do 10% włącznie. Sytuacja ta nie może jednak prowadzić do zwiększenia kwoty wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania wskazanych w umowie.

W pozostałych przypadkach konieczne będzie uzyskanie akceptacji IP RPO WSL – ŚCP.

 

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór w wniosków o dotacje - schemat 1.2 A, woj. dolnośląskie
  Nabór wniosków o dotacje dla firm z branży gier wideo