Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 15 lutego 2016 r. a kończy 25 lutego 2016 r.

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy działające jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłosiło
konkurs w ramach: Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na:
– przeprowadzeniu badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 6 000 000 EUR (słownie: sześć milionów euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 25 578 600 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych).

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

Badania przemysłowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80 %; średnie przedsiębiorstwa: 75 %; duże przedsiębiorstwa: 65 %.

Eksperymentalne prace rozwojowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60%; średnie przedsiębiorstwa: 50%; duże przedsiębiorstwa: 40 %.

Szczegółowe informacje na temat dopuszczalnego poziomu dofinansowania określone są w § 11 ust. 14 Regulaminu konkursu.

Maksymalna wartość projektu ogółem – 5 000 000 zł
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu – 700 000 zł

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Ogłoszono nabór wniosków o dotacje dla przedsiębiorstw na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.
Nabór wniosków o dotacje na Innowacje w MŚP dla firm z woj. łódzkiego