Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, mającego na celu zwiększenie zastosowania innowacji w sektorze MŚP.
Termin, od którego można składać wnioski
18 stycznia 2016 r.
Termin, do którego można składać wnioski
18 marca 2016 r.
W ramach Działania 1.5 dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwom z sektora MŚP, tj.:
a) mikroprzedsiębiorstwom,
b) małym przedsiębiorstwom,
c) średnim przedsiębiorstwom.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
1. W ramach konkursu wspierane będą przedsięwzięcia polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i nietechnologicznych przez przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje w branżach i obszarach tematycznych wpisanych w „Założenia do regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego  dla naboru w 2015 r. w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji” stanowiących załącznik nr 10 do regulaminu konkursu. Wdrożenie innowacji nietechnologicznej nie może stanowić głównego elementu projektu, a jedynie uzupełniać innowację produktową lub procesową.
2. Dofinansowaniu będą podlegały projekty obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:
– wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
– zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
– zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.
3. Działalność, której dotyczy projekt musi zawierać się w katalogu podklas PKD wymienionym w „Założeniach do regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego  dla naboru w 2015 r. w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji” stanowiących załącznik nr 10 do regulaminu konkursu.
4. Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:
55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw;
45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw.
Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:
45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.
55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw;

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:
4 000 000,00 zł.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:
400 000,00 zł.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:
30 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych 00/100)

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Nabór wniosków o dotacje na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego dla przedsiębiorstw z woj. lubelskiego
INNOCHEM - nowy konkurs dotacji na dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców z branży chemicznej