Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020:

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.4 Wsparcie MŚP

poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

typ projektu: Rozwój MŚP

Nabór wniosków rozpoczyna się 19 stycznia 2016, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 31 marca 2016, do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).

Kto może składać wnioski o dofinansowanie?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ projektu: Rozwój MŚP są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

  • mikro i małe przedsiębiorstwo – 70% wydatków kwalifikowanych
  • średnie przedsiębiorstwo – 60% wydatków kwalifikowanych

Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych

a) dla projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:
minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 zł.
maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 zł.
b) dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi, będącego wynikiem prowadzonych własnych prac B+R, w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020:
minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 zł.
maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 zł.

Kwota przeznaczona na konkurs
Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach niniejszego konkursu – 200 000 000 zł.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Nabór wniosków o dotacje na Innowacje w MŚP dla firm z woj. łódzkiego
Nabór wniosków o dotacje na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego dla przedsiębiorstw z woj. lubelskiego