POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach :

I Etapu działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Wnioski można składać od 15 kwietnia 2016 r. do 20 maja 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz.16:00:00).

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach I etapu działania 1.2 POPW możliwości dofinansowania podlegają projekty doradcze prowadzące do opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP z makroregionu Polski Wschodniej związanego z internacjonalizacją jego działalności.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania

Koszty kwalifikowalne obejmują koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, prowadzących do opracowania nowego modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem nowego lub istniejącego produktu (wyrobu lub usługi) na nowy rynek zagraniczny obejmujących w szczególności:

a) analizę możliwości eksportowych firmy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa oraz ocenę konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,

b) badanie rynków zagranicznych i wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych;

c) koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,

d) wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),

e) rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (w zakresie organizacji produkcji, marketingu i promocji, polityki handlowej i cenowej, działu eksportu, logistyki itp.),

f) propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.).

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie).

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 50 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie w ramach I Etapu stanowi pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Nabór wniosków o dotacje dla firm z woj. opolskiego w ramach Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach
Dotacje na rozwój firm MŚP w woj. lubuskim