Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

Wnioski przyjmowane będą od 29 lutego 2016 r. do 30 marca 2016 r.

Wnioski mogą składać :
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Przewidziane do wsparcia typy projektów:
1. Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE;
2. Modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;
3. Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach (definicja w słowniku terminologicznym) wraz z wymianą lub modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE;
4. Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE;
5. Wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie;
6. Zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii;
7. Audyt energetyczny (jako element projektu).

Preferowane do dofinansowania będą projekty dążące do uzyskania 60% wskaźnika oszczędności energetycznej (oszczędność liczona jest w odniesieniu do sytuacji opisanej w audycie energetycznym dla zestawu działań określonych do wykonania w tymże dokumencie).

Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu – 500 000,00 PLN
Maksymalna wartość kosztów całkowitych projektu – 5 000 000,00 PLN

Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do dnia 30 czerwca 2018 r.

Obszar realizacji projektu – województwo warmińsko-mazurskie.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

 

Dotacje na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw z woj. łódzkiego
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w woj. warmińsko-mazurskim