Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) 09.05.2016 r. ogłosił 2 konkursy w ramach Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

W konkursie nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/16 wnioski mogą składać :

1.Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa lub ich grupy.
2. Konsorcja przedsiębiorstw z sektora MSP i jednostek naukowych, uczelni (w tym spółek celowych uczelni) lub organizacji pozarządowych (wiodącą rolę pełni przedsiębiorstwo).

Natomiast w konkursie nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-002/16 wnioski mogą składać :

1.Duże przedsiębiorstwa lub ich grupy.

2.Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, uczelni (w tym spółek celowych uczelni) lub organizacji pozarządowych (wiodącą rolę pełni przedsiębiorstwo).

Wnioski o dotację przyjmowane będą od 10-06-2016 do 23-06-2016 r.

Dofinansowanie można otrzymać na :
1.Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.
2.Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej.
3.Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac B+R).

Maksymalny poziom dofinansowania projektu realizowanego przez mikro lub małe przedsiębiorstwo – 80% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu realizowanego przez średnie przedsiębiorstwo – 75% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu realizowanego przez duże przedsiębiorstwo – 65% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania dla projektów, w których występuje pomoc de minimis 700 000,00 PLN.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Nabór wniosków o dotacje B+R dla firm z sektora produkcji systemów bezzałogowych INNOSBZ
Nabór wniosków o dotacje dla firm MSP w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" POIR