NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłasiło konkurs na dofinansowanie projektów.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie: od 4 kwietnia do 29 lipca 2016 r.

W ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu
wynosi:
1) 2 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województw
zaklasyfikowanych do kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż
województwo mazowieckie);
2) 5 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województwa
mazowieckiego, zaklasyfikowanego do kategorii regionów lepiej rozwiniętych.

Maksymalna wartość dofinansowania (wartość udzielonej pomocy publicznej) nie może
przekroczyć pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, t.j. równowartości:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy
  to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na
  działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub
 •  15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej
  niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres
  kategorii prac rozwojowych.
  Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Intensywność wsparcia nie może przekroczyć:

Przedsiębiorca Badania przemysłowe Prace rozwojowe
Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii* Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii*
Mikro i Mały 70,00% 80,00% 45,00% 60,00%
ŚŒredni 60,00% 75,00% 35,00% 50,00%

* Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw - typ projektów - Projekty badawczo-rozwojowe w ramach RPO woj. mazowieckiego
Dotacje dla firm z woj. małopolskiego na wdrażanie strategii, planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.