Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP

Konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/18

Wnioski składa mogą Przedsiębiorstwa (MŚP) w terminie od 30 kwietnia 2018 r. do 29 maja 2018 r.

W ramach poddziałania dofinansowany zostanie zakup przez Beneficjenta usług, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i/lub jego rozwoju, w tym:

  • Usług doradczych i szkoleniowych zwiększające zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku
  • Usług związanych z internacjonalizacją firmy, tj. usługi doradcze, informacyjne, organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych

Zgodnie z zasadami określonymi w SzOOP, dystrybucja środków w ramach niniejszego poddziałania opierać się będzie o system popytowy, co oznacza, że wybór zarówno niezbędnego rodzaju usługi jak i jej wykonawcy pozostaje w gestii przedsiębiorstwa. Usługa będzie odpowiadała na faktyczne (określone przez przedsiębiorstwo) potrzeby i służyć będzie rozwiązaniu konkretnego problemu/ zagadnienia związanego z rozwojem firmy.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 400 000,00 PLN.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Dotacje na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw, lubelskie