NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło konkurs dla dużych firm na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020. 

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w terminie: od 1 czerwca do 30 grudnia 2016 r.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).

O dofinansowanie w ramach tego konkursu mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa duże (natomiast mikro, małe i średnie firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach odrębnego konkursu dla MSP )

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 1 000 mln PLN, w tym:

1) dla projektów realizowanych na obszarze województwa mazowieckiego: 100 mln PLN;

2) dla projektów realizowanych na obszarze województwa innego niż mazowieckie: 900 mln PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 12 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania (wartość udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, t.j. równowartości:

  •  20 mln euro – dla przedsiębiorstwa na jeden projekt jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe, lub
  •  15 mln euro – dla przedsiębiorstwa na jeden projekt jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na prace rozwojowe. 

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Intensywność wsparcia nie może przekroczyć:

Przedsiębiorca Badania przemysłowe Prace rozwojowe
Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii* Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii*
Duży 50,00% 65,00% 25,00% 40,00%
* Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii

Ograniczone podwykonawstwo (podmiotowo i kosztowo: max. 50% kosztów kwalifikowanych)
Szybka ocena wniosku
Realizacja bez konsorcjów
Wymagana zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją (KIS)

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Aktualizacja harmonogramu konkursów POIR na 2016 r. - wersja nr V
Nabór wniosków o dotacje dla firm działających w przemyśle stalowym w ramach programu „INNOSTAL”