Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Wnioski przyjmowane będą od 31.03.2016 do 29.04.2016

Wnioski składać mogą :

  • przedsiębiorcy
  • konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy

Dofinansowanie można otrzymać na:

inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi :

35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych

45% – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,

55% – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu – 1 500 000 zł.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Dotacje dla firm z woj. łódzkiego na opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP w woj. warmińsko-mazurskim