Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ projektów B Inwestycje MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji.

Wnioski przyjmowane będą od 30.03.2016 do 29.04.2016

Wnioski składać mogą Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, działające na rynku dłużej niż 24 miesiące.

W ramach niniejszego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw wytwarzających urządzenia finalne lub ich kluczowe i wyspecjalizowane komponenty, wykorzystywane do produkcji:

  1. energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, biogazu i biomasy,

  2. ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,

  3. energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji,

  4. biokomponentów oraz biopaliw II i III generacji.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

  • 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw
  • 45% dla średnich przedsiębiorstw

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Dotacje dla firm z woj. małopolskiego na wdrażanie strategii, planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.
Dotacje dla firm z woj. łódzkiego na opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji