Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP

Wnioski przyjmowane będą od 31.03.2016 do 29.04.2016

Wnioski składać mogą Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP)

Dofinansowanie można otrzymać na:

opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 50%.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu – 100 000 zł.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

 

Dotacje dla firm z woj. małopolskiego na Inwestycje MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji
Dotacje na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw z woj. łódzkiego