Dotacje24.eu

AKTUALNE INFORMACJE I DORADZTWO NA TEMAT DOTACJI
Paź 0
Paź 0

Nabór wniosków o dotacje w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój

Termin naboru wniosków: od 20.11.2017 r. do 19.01.2018 r. Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe. Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania w […]

  Read more
Paź 0
Paź 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, RPO Mazowieckiego

Termin naboru wniosków: od 30.10.2017 r. do 10.01.2018 r. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są  mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne. Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom, którzy posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu lub […]

  Read more
Paź 0
Paź 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych / 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej – KONKURS III, Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs projektów w ramach Działania 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Konkurs nr POIS.01.01.01-IW.03-00-003/17 Termin naboru wniosków: od 30.10.2017 r. do 29.12.2017 r. Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy – wytwórcy energii z […]

  Read more
Wrz 0
Wrz 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.5 Bon na innowacje, RPO Lubelskiego

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.5 Bon na innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Konkurs nr RPLU.01.05.00-IP.01-06-001/17 Termin naboru wniosków: od 31.10.2017 r. do 30.11.2017 r. Wnioski mogą składać: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w […]

  Read more
Wrz 0
Wrz 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa MŚP, Inteligentny Rozwój

Termin naboru wniosków 2 października – 29 grudnia 2017 r.  Wnioski mogą składać:  przedsiębiorców, którzy nie spełniają kryterium MŚP,  konsorcjów przedsiębiorstw (składających się wyłącznie z przedsiębiorców. Liderem jest zawsze przedsiębiorca inny niż MŚP. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano […]

  Read more
Wrz 0
Wrz 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Duże przedsiębiorstwa i konsorcja, Inteligentny Rozwój

Termin naboru wniosków od 16 października do 18 grudnia 2017 r. Wnioski mogą składać:  przedsiębiorców, którzy nie spełniają kryterium MŚP,  konsorcjów przedsiębiorstw (składających się wyłącznie z przedsiębiorców. Liderem jest zawsze przedsiębiorca inny niż MŚP. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie […]

  Read more
Wrz 0
Wrz 0

Nabór wniosków w ramach działania 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 2.2.1 Modele biznesowe MŚP, RPO Łódzkiego

Termin naboru wniosków od 29.12.2017 do 09.02.2018 r. Wnioski mogą składać: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Typ projektu podlegający dofinansowaniu: wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym; działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji […]

  Read more
Wrz 0
Wrz 0

Nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP, woj. małopolskie

Termin naboru wniosków od 30.09.2017 do 07.11.2017 r. Wnioski mogą składać: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej lub wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej. Wdrożenie […]

  Read more
Wrz 0
Wrz 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO Śląskiego

Termin naboru wniosków od 19.10.2017 do 29.11.2017 r. Wnioski mogą składać: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach. Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w cele szczegółowe 1 typu projektu Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz 2 typu projektu Wsparcie prac […]

  Read more
Wrz 0
Wrz 0

Nabór wniosków w ramach działania 2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP / 2.3.1 Innowacje w MŚP, RPO Łódzkiego

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP Termin naboru wniosków od od: od 16.10.2017 r. do 09.11.2017 r. Wnioski mogą składać: Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (MŚP) Projekt musi być realizowany w granicach […]

  Read more
Sie 0
Sie 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju – Schemat B, RPO Warmińsko-mazurskiego

Termin naboru wniosków od od: 2017-10-27 do: 2017-12-29 Wnioski mogą składać: – MŚP w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata. Działalność beneficjenta musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby lub oddziału beneficjenta musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Dofinansowanie można uzyskać na: Schemat B: Inwestycje […]

  Read more
Sie 0
Sie 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju – Schemat A, RPO Warmińsko-mazurskiego

Termin naboru wniosków od 2017-09-29 do: 2017-10-10 Wnioski mogą składać: – MŚP w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata. Działalność beneficjenta musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby lub oddziału beneficjenta musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Dofinansowanie można uzyskać na: Schemat A: dofinansowanie opieki […]

  Read more
Sie 0
Sie 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Innowacyjne firmy / 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw, RPO Warmińsko-mazurskiego

Termin naboru wniosków od od: 2017-09-29 do: 2017-11-28 Wnioski mogą składać: Przedsiębiorstwa (MŚP i duże), Grupy przedsiębiorstw (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja) – MŚP i duże; Konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo. Przewidziane do wsparcia typy projektów: Wsparcie infrastruktury B+R tj. stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego […]

  Read more
Sie 0
Sie 0

Nabór wniosków w ramach działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, RPO Świętokrzyskiego

Termin naboru wniosków od 29.09.2017 r. do 31.10.2017 r. Wnioski mogą składać: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa W ramach niniejszego konkursu wsparcie kierowane będzie dla projektów charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności oraz zakładających znaczący wzrost zatrudnienia. Projekty realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub procesowych o charakterze innowacyjnym, uzupełniająco zmian […]

  Read more
Sie 0
Sie 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, RPO Łódzkiego

Termin naboru wniosków od 19.09.2017 do 01.12.2017 r. Wnioski mogą składać: – przedsiębiorcy; – konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy. Typ projektów podlegający dofinansowaniu: – inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej jest określona w § […]

  Read more
Sie 0
Sie 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Inteligentny Rozwój – INNOSBZ

Program sektorowy INNOSBZ ma na celu zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora produkcji systemów bezzałogowych na rynku globalnym w perspektywie roku 2023/2026. W ramach konkursu prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe, […]

  Read more
Sie 0
Sie 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Inteligentny Rozwój – INNOSTAL

Program sektorowy INNOSTAL ma na celu zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu stalowego w perspektywie do 2026 roku. W ramach konkursu prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe, będące działaniami przygotowawczymi do […]

  Read more
Sie 0
Sie 0

Nabór wniosków w ramach Poddziałania POIR 3.2.1 „Badania na rynek” w 2017r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć  w terminie: od 5 września 2017 do 28 lutego 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na […]

  Read more
Sie 0
Sie 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Inteligentny Rozwój – PBSE wsparcie dla przedsiębiorców w branży elektroenergetycznej.

Celem programu PBSE jest wsparcie przedsiębiorców tworzących technologie i rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz efektywność sektora energetycznego, co ma ogromne znaczenie dla całej gospodarki. Duży nacisk został położony na innowacje proekologiczne: zwiększenie udziału energii pozyskiwanej odnawialnych źródeł energii (OZE) i ograniczenie emisji zanieczyszczeń. W ramach konkursu prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących badania […]

  Read more
Lip 0
Lip 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, RPO Podlaskiego

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach Typ 2. Ekoinnowacje Numer naboru: RPPD.01.03.00-IZ.00-20-002/17 Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w […]

  Read more
Lip 0
Lip 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Badania i innowacje, RPO Lubuskiego

Ogłoszono konkurs nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.1 Badania i Innowacje. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w terminie: od 14.08.2017 do 11.09.2017 r. Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są przedsiębiorstwa/partnerstwa przedsiębiorstw, partnerstwo przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R. Liderem […]

  Read more
Lip 0
Lip 0

Nabór wniosków w ramach Etapu I Działania 1.4 POPW w 2017 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” w ramach I Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Etapu I Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Etapu I należy złożyć w terminie: […]

  Read more
Lip 0
Lip 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP / 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP – z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat), RPO Dolnośląskiego

Wnioskodawcy będą mogli składać wnioski od 01.09.2017 do 31.10.2017 r. Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom którzy posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego (poziom NUTS2) przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu  oraz  zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej obejmującej następujące obszary: Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina […]

  Read more
Lip 0
Lip 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych / 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, Infrastruktura i Środowisko

Wnioskodawcy będą mogli aplikować o środki w okresie od 31.07.2017 do 29.09.2017 r. Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124) będącemu koordynatorem lub członkiem klastra energii. Dofinansowanie można otrzymać […]

  Read more
Cze 0
Cze 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, RPO Zachodniopomorskiego

Wnioskodawcy będą mogli aplikować o środki w okresie od 31.07.2017 do 28.09.2017 roku W ramach Działania 1.15 dofinansowanie udzielane jest: Dla typu 1 – przedsiębiorstwom z sektora MŚP, tj.: a) mikroprzedsiębiorstwom, b) małym przedsiębiorstwom, c) średnim przedsiębiorstwom w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Dla typu 2 i 3  – wykonawcy programu […]

  Read more
Cze 0
Cze 0

Nabór wniosków w ramach działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.4 Projekty aplikacyjne, Inteligentny Rozwój

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 5 czerwca br. ogłosiło nowy konkurs na projekty aplikacyjne. Projekty aplikacyjne to przedsięwzięcia polegające na prowadzeniu prac B+R (badania przemysłowe lub/i prace rozwojowe), realizowane przez konsorcja z udziałem przedsiębiorców i jednostek naukowych, w których liderem jest jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo . W bieżącym roku po raz pierwszy ogłoszenie o konkursie […]

  Read more
Cze 0
Cze 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, RPO Łódzkiego

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.2: Projekty B + R przedsiębiorstw Wnioski można składać od od 10.07 do 24.07.2017 r. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie […]

  Read more
Cze 0
Cze 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.2.3 Bony na innowacje, RPO Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020  ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje. Wnioski można składać od […]

  Read more
Cze 0
Cze 0

Nabór wniosków w ramach działania 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi, RPO Zachodniopomorskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi. Wnioski można składać od 03.07.2017 r. do 31.08.2017 r. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie są:  a) przedsiębiorcy, b) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, c) jednostki organizacyjne jst, d) […]

  Read more
Cze 0
Cze 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 1 Małe projekty B+R, RPO Zachodniopomorskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 1 Małe projekty B+R , mający na celu zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw w prowadzenie badań. Wnioski można składać od 03.07.2017 r. do 31.08.2017 r. W ramach Działania 1.1 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie […]

  Read more
Cze 0
Cze 0

Nabór wniosków w ramach działania 3.4.4 Dotacje dla MSP, RPO Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4  Dotacje dla MŚP, Typ projektów B Inwestycje […]

  Read more
Maj 0
Maj 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości, RPO Świętokrzyskiego

Ogłoszono konkurs nr Numer RPSW.01.02.00-IZ.00-26-130/17w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka  Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020Typ 1 projektu: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach. Wnioski można składać od 30.06.2017 r. do 31.10.2017 r. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie są:  […]

  Read more
Maj 0
Maj 0

Nabór wniosków w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP”

PARP ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie: od 8 czerwca 2017 r. do 8 lutego 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00), z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Etap […]

  Read more
Maj 0
Maj 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: TIK, RPO Podkarpackiego

Ogłoszono konkurs Numer RPPK.01.04.01-IZ-00-18-003/17: oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działanie 1.4 Wsparcie MŚP poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typ projektu: TIK Wnioski można składać od 12.06.2017 r. do 30.06.2017 r. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: TIK są mikro- i małe […]

  Read more
Maj 0
Maj 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach, RPO Opolskiego

Wnioski można składać od od 2017-06-19 do 2017-06-26 O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, w szczególności: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Osi priorytetowej I Innowacje w gospodarce […]

  Read more
Maj 0
Maj 0

Nabór wniosków w ramach „Szybkiej ścieżki” Poddziałania 1.1.1 POIR – skierowany do podmiotów, których projekty zostały ocenione pozytywnie przez Komisję Europejską w ramach SME Instrument (faza II) i otrzymały Seal of Excellence (z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania).

NCBiR ogłosiło konkurs 4/1.1.1/2017 MSP – SEAL OF EXCELLENCE w ramach Priorytetu I: Wsparcie prowadzenia prac b+r przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Wnioski mogą składać przedsiębiorstwa MSP Dotacje można uzyskać na B+R (badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe) Konkurs […]

  Read more
Maj 0
Maj 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Badania celowe, RPO Lubelskiego

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Konkurs nr RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/17. Wnioski można składać od 30.05.2017 r. do 30.06.2017 r. Wnioski mogą składać: – Przedsiębiorstwa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie […]

  Read more
Maj 0
Maj 0

Ogłoszenie o konkursie dla działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa / 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskiego

Wnioski można składać od 29.05.2017 r.  do 27.07.2017 r. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: Przedsiębiorcy w tym przedsiębiorcy typu spin off; konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty; konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi. W ramach konkursu dofinansowanie […]

  Read more
Maj 0
Maj 0

Ogłoszenie o konkursie dla działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny/Schemat 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw, RPO Dolnośląskiego

Wnioski można składać od 29.05.2017 r.  do 27.07.2017 r. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: Przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorcy typu spin off konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty; konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi. W ramach konkursu dofinansowanie […]

  Read more
Maj 0
Maj 0

Nabór wniosków o dotacje dla małych i średnich firm w ramach działania  5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”

Wnioski można składać w terminie od 12 maja 2017 r. do  9 czerwca 2017 r. O dotacje ubiegać się mogą mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE, który prowadzą działalność w zakresie przetwarzania produktów rybnych lub chowu lub hodowli ryb. Dotacje będą przyznawane w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości 50% tych kosztów, […]

  Read more
Maj 0
Maj 0

Ogłoszenie o konkursie dla poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)  ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie: od 9 maja 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00) Dofinansowaniu będą podlegały projekty: 1) realizowane na terytorium co […]

  Read more
Maj 0
Maj 0

Nabór wniosków w ramach działania 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 2.2.1 Modele biznesowe MŚP, RPO Łódzkiego

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP Wnioski można składać od 01.06.2017 r. do 09.06.2017 r. Wnioski mogą składać Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP). Typ projektu podlegający dofinansowaniu: opracowanie nowego […]

  Read more
Maj 0
Maj 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, RPO Mazowieckiego

Ogłoszono nabór nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-056/17 w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wnioski można składać od 29.05.2017 r. do 31.08.2017 r. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są mikro-, […]

  Read more
Maj 0
Maj 0

Nabór wniosków w ramach „Szybkiej ścieżki” Poddziałania 1.1.1 POIR – nowe, łatwiejsze zasady aplikowania w ramach konkursu małych projektów zlokalizowanych poza województwem mazowieckim.

Ogłoszono nowy konkurs w ramach „Szybkiej ścieżki” w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2017 r. W konkursie 3/1.1.1/2017 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację małych (od 300 tys. PLN) projektów o krótkim okresie realizacji (zakończonych do 31 października 2018 r.), zlokalizowanych poza województwem mazowieckim (kategoria regionów słabej rozwiniętych). […]

  Read more
Maj 0
Maj 0

Nabór wniosków w ramach 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000, RPO Podlaskiego

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 Wnioski można składać […]

  Read more
Kwi 0
Kwi 0

Nabór wniosków o dotacje w ramach poddziałania 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej w 2017 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie: od 16 maja do 28 grudnia 2017 r. W ramach Działania 2.3 Poddziałania 2.3.4  dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej […]

  Read more
Kwi 0
Kwi 0

Ogłoszono nabory wniosków o dotacje dla przedsiębiorstw – twórców z branży gier wideo – w programie „ GAMEINN ” w ramach Działania 1.2 POIR „Sektorowe programy B+R”

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. GameINN – ma na celu finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych firm zajmujących się produkcją gier W  konkursie 3/1.2/2016/POIR GameINN o wsparcie będą mogły […]

  Read more
Kwi 0
Kwi 0

Nabór wniosków o dotacje dla przedsiębiorstw w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój

Ogłoszono konkurs w ramach Działania 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR Wnioski składać można od 08.05.2017 do 07.07.2017 Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. […]

  Read more
Mar 0
Mar 0

Nabory wniosków o dotacje w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE), RPO Mazowieckiego

Ogłoszono nabór nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-051/17 w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, typ projektu – Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 28.04.2017 do 02.08.2017 Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są przedsiębiorstwa. Wsparciem zostaną objęte […]

  Read more
Mar 0
Mar 0

Nabory wniosków o dotacje w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO Śląskiego

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w cel szczegółowy Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, t.j.: wzrost innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R, jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej wykorzystywanej dla działalności badawczo-rozwojowej. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od […]

  Read more
Mar 0
Mar 0

Nabory wniosków o dotacje w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs nr I w 2017 r. na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 28 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). Konkurs podzielony jest na etapy. Pierwszy etap konkursu […]

  Read more
Mar 0
Mar 0

Nabory wniosków o dotacje w ramach działania 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, RPO Łódzkiego

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1:Infrastruktura B+R przedsiębiorstw. Wnioski można składać od od 18.04.2017 do 28.04.2017 r. Wnioski mogą składać: – przedsiębiorcy; – konsorcja przemysłowe z rolą […]

  Read more
Mar 0
Mar 0

Nabory wniosków o dotacje w ramach działania 1.5 Nowoczesne firmy / 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu, RPO Warmińsko-mazurskiego

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.5 Nowoczesne firmy /poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu Wnioski można składać od od 31.03.2017 do 28.04.2017 r. Wnioski mogą składać: przedsiębiorstwa (wyłącznie MŚP) grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja) Działalność beneficjenta musi być prowadzona […]

  Read more
Mar 0
Mar 0

Nabory wniosków o dotacje w ramach działania 6.2 Rozwój gospodarki turystycznej / 6.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej, RPO Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Wnioski można składać od 03.04.2017 do 14.04.2017 r. Wnioski mogą składać: Przedsiębiorcy; jednostki […]

  Read more
Mar 0
Mar 0

Nabory wniosków o dotacje w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, RPO zachodniopomorskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, mający na celu wsparcie projektów, które zwiększają zastosowanie innowacji w sektorze MŚP. Wnioski można składać od 31.03.2017 do 29.05.2017 r. W ramach Działania 1.5 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się […]

  Read more
Mar 0
Mar 0

Nabory wniosków o dotacje w ramach 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów:KONKURS NR RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/17Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 OSI PRIORYTETOWEJ 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Wnioski można […]

  Read more
Mar 0
Mar 0

Nabory wniosków o dotacje w ramach 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów: KONKURS NR RPWM.04.02.00-IP.02-28-001/17 Z zakresu: osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP. Wnioski można składać od 31.03.2017 do 30.05.2017 r. […]

  Read more
Mar 0
Mar 0

Nabór wniosków o dotacje w ramach 1.5 Nowoczesne firmy / 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, RPO Warmińsko-mazurskiego

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.5 Nowoczesne firmy /poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R Wnioski można składać w terminie od 31.03.2017 do 19.05.2017 r. Wnioski mogą składać: ·      przedsiębiorstwa (wyłącznie MŚP) ·      grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja) Działalność beneficjenta […]

  Read more
Mar 0
Mar 0

Nabór wniosków o dotacje w ramach 1.2 Innowacyjne firmy / 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw, RPO Warmińsko-mazurskiego

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.2 Innowacyjne firmy /poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw Wnioski można składać w terminie od 31.03.2017 do 21.04.2017 r. Wnioski mogą składać: Przedsiębiorstwa (MŚP i duże), Grupy przedsiębiorstw (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja) – MŚP i duże; Konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, […]

  Read more
Mar 0
Mar 0

Nabór wniosków o dotacje w ramach 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja / 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP, RPO Warmińsko-mazurskiego

Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja/poddziałania 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP Wnioski można składać w terminie od 31.03.2017 do 20.04.2017 r. Wnioski mogą składać: przedsiębiorstwa – wyłącznie MŚP grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, […]

  Read more
Mar 0
Mar 0

Nabór wniosków o dotacje w ramach działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, RPO Podlaskiego

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach: Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach  Numer naboru: RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/17 W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są: mikro-, małe i […]

  Read more
Mar 0
Mar 0

Nabór wniosków o dotacje w ramach 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, RPO Zachodniopomorskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, mający na celu wsparcie projektów, które zwiększają zastosowanie innowacji w sektorze MŚP. Numer naboru: RPZP.01.05.00-IZ.00-32-003/17 Termin, od którego można składać wnioski: 31.03.2017 r. Termin, do którego można składać wnioski: […]

  Read more
Mar 0
Mar 0

Nabór wniosków o dotacje w ramach Poddziałania 1.2.1. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw woj. małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Wnioski można składać od […]

  Read more
Mar 0
Mar 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, RPO Kujawsko-pomorskiego – konkurs nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-082/17

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Schemat: Stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R (konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-082/17). Termin, od którego można składać wnioski – […]

  Read more
Mar 0
Mar 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, RPO Kujawsko-pomorskiego – konkurs nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-084/17

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Schemat: Stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R (konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-084/17). Termin, od którego można składać wnioski – […]

  Read more
Mar 0
Mar 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, RPO Kujawsko-pomorskiego – konkurs nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-083/17

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Schemat: Stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R (konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-083/17). Termin, od którego można składać wnioski – […]

  Read more
Lut 0
Lut 0

Ogłoszono nabory wniosków o dotacje na wsparcie prac badawczo-rozwojowych w obszarze nowatorskich rozwiązań sektora leśno-drzewnego i meblarskiego w programie sektorowym WoodINN Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. WoodINN – ma na celu finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla sektora leśno-drzewnego i meblarskiego oraz przemysłów współpracujących. Wnioski […]

  Read more
Lut 0
Lut 0

Nabór wniosków o datacje w konkursie nr 2 dedykowanym w zakresie elektromobilności w ramach Działania 3.2, Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”, POIR w 2017 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs dedykowany na dofinansowanie projektów w zakresie elektromobilności w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”, Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie: od 13 marca do 26 kwietnia 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). W ramach konkursu dofinansowanie […]

  Read more
Lut 0
Lut 0

Nabór wniosków o datacje w konkursie nr 1 do Działania 3.2, Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”, POIR w 2017 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie: od 13 marca do 26 kwietnia 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). W Poddziałaniu 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację […]

  Read more
Lut 0
Lut 0

Nabór wniosków w ramach Działania 1. 1 „ Projekty B+R przedsiębiorstw ” , Poddziałania 1.1.1 „ Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” – dla dużych przedsiębiorstw

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło konkurs dla dużych firm na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020. (Konkurs 2/1.1.1/2017) Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w terminie: od 1 marca […]

  Read more
Lut 0
Lut 0

Nabór wniosków w ramach Działania 1. 1 „ Projekty B+R przedsiębiorstw ” , Poddziałania 1.1.1 „ Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” – dla przedsiębiorstw MŚP

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłosiło nowy konkurs na dofinansowanie projektów. (Konkurs 1/1.1.1/2017) Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie: od 1 marca do […]

  Read more
Sty 1
Sty 1

Nabór wniosków w ramach Działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw/1.4.1 A – Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP – konkurs horyzontalny, RPO Dolnośląskiego

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Ośi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4„Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.1„Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny”, Schemat 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP Termin naboru (składania wniosków): od dnia 01.03.2017r. do godz.15.00 dnia 04.04.2017r. Wsparcie udzielane będzie […]

  Read more
Sty 0
Sty 0

Ogłoszono nabory wniosków o dotacje na wsparcie prac badawczo-rozwojowych w obszarze nowatorskich rozwiązań w zakresie ponownego wykorzystania odpadów w programie sektorowym Innowacyjny Recykling Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Innowacyjny Recykling – ma na celu jest wzrost innowacyjności krajowego sektora recyklingu metali nieżelaznych i drewna w perspektywie roku 2026, dotacje przeznaczone będą […]

  Read more
Sty 0
Sty 0

Ogłoszono nabory wniosków o dotacje na wsparcie prac badawczo- rozwojowych w sektorze farmaceutycznym i zwiększenie poziomu komercjalizacji wyników badań w obszarze neuromedycyny w programie sektorowym INNONEUROPHARM Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. INNONEUROPHARM – ma na celu zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora farmaceutycznego – w tym neuromedycyny docje przeznaczone będą na wsparcie prac badawczo- […]

  Read more
Sty 0
Sty 0

Ogłoszono konkurs o dotacje dla firm na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłosił III nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”. „Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na […]

  Read more
Sty 0
Sty 0

Ogłoszenie o konkursie naboru wniosków do Programu sektorowego „INNOCHEM” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOCHEM” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR Rozpoczęcie naboru wniosków  1 marca 2017 r. Zakończenie naboru wniosków 28 kwietnia 2017 r. W Programie sektorowym „INNOCHEM” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”  w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac […]

  Read more
Sty 0
Sty 0

Ogłoszenie o konkursie do działania 3.3, poddziałanie 3.3.3 POIR nabór III

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand III Osi priorytetowej:Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji […]

  Read more
Sty 0
Sty 0

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2017 r.

Znamy już harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2017 r. W 2017 roku ogłoszone zostaną między innymi konkursy w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Planowany […]

  Read more
Sty 0
Sty 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw/1.4.1 B a,b – Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne, RPO Dolnośląskiego

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków EFRR w ramach Ośi priorytetowej 1, Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Schemat 1.4 B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, […]

  Read more
Sty 0
Sty 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw/1.4.1 B c – Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne, RPO Dolnośląskiego

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków EFRR w ramach Ośi priorytetowej 1, Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Schemat 1.4 B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne c) projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych […]

  Read more
Sty 0
Sty 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, RPO Lubelskiego

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Konkurs nr RPLU.01.03.00-IP.01-06-001/17. Nabór trwa od 31.01.2017 r. do 02.03.2017 r. do godziny 15:00:00. Wnioski mogą składać: Przedsiębiorstwa: mikro, małe i średnie […]

  Read more
Sty 0
Sty 0

Nabór wniosków w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, RPO Lubelskiego

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Konkurs nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/17. Nabór trwa od 31.01.2017 r. do 10.04.2017 r. do godziny 15:00:00. Wnioski mogą składać: Średnie przedsiębiorstwa, tj.przedsiębiorstwa z sektora MŚP […]

  Read more
Sty 0
Sty 0

Nabór wniosków w ramach działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, RPO Lubelskiego

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Konkurs nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17. Nabór trwa od 28.02.2017 r. do 31.05.2017 r. do godziny 15:00:00. Wnioski mogą składać: – Mikro, […]

  Read more
Gru 0
Gru 0

Ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie do II Etapu działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

PARP ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach II Etapu działania 1.2POPW Internacjonalizacja MŚP. Wnioski można składać od 1 lutego 2017 r. do 29 września 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych […]

  Read more
Gru 0
Gru 0

Nabór wniosków w ramach działania 2.2 Inwestycje profilowane / 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, RPO Pomorskiego

Instytucja Pośrednicząca – Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne (konkurs nr RPPM.02.02.01-IP.02-22-002/17). Wnioski można składać od 1 lutego 2017 r. do 15 marca 2017 r.  Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Typy projektów Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione […]

  Read more
Gru 0
Gru 0

Nabór wniosków w ramach działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł, RPO Zachodniopomorskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększenie […]

  Read more
Gru 0
Gru 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – Typ 2. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej, RPO Zachodniopomorskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 2 – Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej. Numer naboru: RPZP.01.01.00-IZ.00-32-002/17 Wnioski można będzie składać od 16.01.2017 r. do 16.03.2017 r. W ramach Działania 1.1 podmiotami uprawnionymi do […]

  Read more
Gru 0
Gru 0

Nabór wniosków o dotacje w ramach działania 3.3 POIR, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.3 POIR: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie: od 12 stycznia 2017 r. do 13 lutego 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). Rodzaje projektów […]

  Read more
Gru 0
Gru 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych / 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 Wnioski można składać od 31.12.2016 do 01.03.2017 Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy, tj. przedsiębiorstwu w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z […]

  Read more
Gru 0
Gru 0

Nabór wniosków w ramach działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, RPO Świętokrzyskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs  ogłosił dwuetapowy konkurs zamknięty nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-071/16 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (konkurs w oparciu o regionalną pomoc […]

  Read more
Gru 0
Gru 0

Nabór wniosków w ramach działania 3.4.4 Dotacje dla MSP, RPO Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ A. wdrożenia wyników […]

  Read more
Gru 0
Gru 0

Nabór wniosków w ramach działania 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP / 3.4.3 Dotacje dla MSP – wczesna faza rozwoju, RPO Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju, […]

  Read more
Gru 0
Gru 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa / 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Schemat 1.2 A – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Dolnośląskiego

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca/Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa. Schemat 1.2 A – Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R Wnioski można składać od 02.01.2017 r. do 02.03.2017 r. O dotacje ubiegać się mogą: Przedsiębiorcy (mikro, mały, średni oraz duży),w tym przedsiębiorcy typu spin off; […]

  Read more
Gru 0
Gru 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa/ 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Schemat 1.2 B – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Dolnośląskiego

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca/Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa. Schemat 1.2 B – Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wnioski można składać od 02.01.2017 r. do 02.03.2017 r. O dotacje ubiegać się mogą: Przedsiębiorcy (mikro, mały, średni oraz duży),w tym przedsiębiorcy typu spin off; konsorcja przedsiębiorstw z […]

  Read more
Lis 0
Lis 0

Nabór wniosków w ramach działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, RPO Kujawsko-pomorskiego

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Infrastruktura służąca do przesyłu i dystrybucji energii cieplnej z OZE (konkurs Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-064/16). Wnioski przyjmowane będą  od 30.12.2016 do 20.01.2017 Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać […]

  Read more
Lis 0
Lis 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.5 Usługi dla MŚP, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłosił nabór w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości),Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP Wnioski przyjmowane będą od 30.12.2016 do 30.01.2017 Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów: Przedsiębiorstwa (MŚP) W ramach poddziałania dofinansowany […]

  Read more
Lis 0
Lis 0

Nabór wniosków w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny, RPO Podkarpackiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III. Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE […]

  Read more
Lis 0
Lis 0

Nabór wniosków o dotacje w ramach działania 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 2.2.1 Modele biznesowe MŚP, RPO Łódzkiego

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2:Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 27 grudnia 2016 r., a kończy 28 lutego 2017 r. Konkurs skierowany jest do : mikro, małych, średnich przedsiębiorstw […]

  Read more
Lis 0
Lis 0

Nabór wniosków o dotacje w ramach działłania 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, RPO Łódzkiego

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw Wnioski przyjmowane będą od 27.12.2016 do 13.01.2017 Konkurs skierowany jest do następujących typów podmiotów (Beneficjentów):  przedsiębiorcy;  konsorcja przemysłowe z […]

  Read more
Lis 0
Lis 0

Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW (Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP) -Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata, woj. dolnośląskie

Wnioski przyjmowane będą od 2 grudnia 2016 do 30 marca 2017 Wsparcie udzielane będzie mikroprzedsiębiorstwom, które posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu oraz zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej obejmującej następujące obszary: Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina Zdrój, Gmina […]

  Read more