ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze  jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłosił konkurs Nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.1 Badania i innowacje

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 31 marca 2016 r. i zakończy się w dniu 1 czerwca 2016 r.

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są :

  • przedsiębiorstwa/partnerstwa przedsiębiorstw,
  • partnerstwo przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R.

Konkurs obejmuje następujące typy projektu:

I typ projektu Projekty B+R przedsiębiorstw,

II typ projektu Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R,

w ramach następujących kategorii interwencji:

56 – Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio

z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.

57 – Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w dużych przedsiębiorstwach, związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.

Typów projektów nie można łączyć w ramach projektu objętego jednym wnioskiem o dofinansowanie.

W ramach konkursu udzielana będzie pomoc publiczna oraz pomoc de minimis (na wybrane kategorie wydatków). Dodatkowo, w przypadku projektów podmiotów innych niż MŚP, których całkowite koszty kwalifikowane przekraczają 1 mln euro istnieje konieczność uwzględniania dochodu w projekcie.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach pomocy

na projekty B+R środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:

 

Przedsiębiorca Badania przemysłowe Prace rozwojowe
Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii* Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii*
Mikro 70,00% 80,00% 45,00% 60,00%
Mały 70,00% 80,00% 45,00% 60,00%
Œśredni 60,00% 75,00% 35,00% 50,00%
Duży 50,00% 65,00% 25,00% 40,00%

 

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach pomocy

na wspieranie innowacyjności środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi: 50% kosztów kwalifikowanych, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:

55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,

45% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,

35% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorstw innych niż MŚP.

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu objętych pomocą

de minimis środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, bez względu

na wielkość przedsiębiorcy.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości
Aktualizacja harmonogramu konkursów POIR na 2016 r.